ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

„Представа о животу“ у Београду

Про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кеп­чи­ја биће одр­жа­на у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“ у Бео­гра­ду у петак, 22. апри­ла 2016. годи­не, са почет­ком у 18 часова.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Београду

Поред аутор­ке књи­ге на про­мо­ци­ји ће гово­ри­ти уред­ник и рецен­зент Вла­ди­ца Милен­ко­вић и сати­ри­ча­ри Пави­ца Вељо­вић и Горан Радо­са­вље­вић. Дома­ћин про­мо­ци­је је Кар­ло Астра­хан, уред­ник про­гра­ма Библи­о­те­ке „Милу­тин Бојић“.

„Пред­ста­ва о живо­ту“ је Дали­бор­кин књи­жев­ни прве­нац који је сво­је прво зва­нич­но пред­ста­вља­ње имао у Срп­ском кул­тур­ном дру­штву „Цирих“ у Дибен­дор­фу крај Цири­ха, док се књи­га први пут пред чита­о­ци­ма поја­ви­ла на Сај­му књи­га у Бео­гра­ду 2015. годи­не, када је пред­ста­вље­но више књи­жев­них изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.