Признање Жикишон

Жикишон 2015: Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2015“

Признање ЖикишонКон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ је сти­гао до кра­ја, струч­ни жири је систе­мом бодо­ва­ња награ­дио девет ауто­ра, а дво­стру­ко при­зна­ње Жики­шон за афо­ри­зме и при­чу поне­ће у Нови Сад Зоран Доде­ро­вић, док Жики­шо­но­во при­зна­ње за песму при­па­да Мило­ју Вељо­ви­ћу из Бео­гра­да. Добит­ник награ­де „Зоран Матић Мазос“ је и ове годи­не Лесков­ча­нин Зоран М. Јовановић.

Члан сва три жири­ја који су ради­ли на бодо­ва­њу радо­ва био је Раде Ђер­го­вић, сати­ри­чар из Шап­ца. Оста­ли чла­но­ви жири­ја су били сле­де­ћи књи­жев­ни­ци, сати­ри­ча­ри, афо­ри­сти­ча­ри и песни­ци: Пеко Лали­чић из Мај­дан­пе­ка и Горан Мра­кић из Теми­шва­ра (Руму­ни­ја) за афо­ри­зме, Весна Ден­чић из Бео­гра­да и Дејан Ђор­ђе­вић из Грде­ли­це за сати­рич­ну песму и Пери­ца Јокић из Бера­на (Црна Гора) и Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин из Бео­гра­да за сати­рич­ну при­чу. Запа­жа­ње жири­ја је да неко­ли­ко ауто­ра није испо­што­ва­ло тему кон­кур­са за афо­ри­зме „Пу, спас за све нас“, тако да радо­ви тих ауто­ра нису ушли у кон­ку­рен­ци­ју за награде.

Добит­ни­ци ово­го­ди­шњих при­зна­ња Жики­шон, како је већ наве­де­но, су: Зоран Доде­ро­вић (шифра: Какао) из Новог Сада у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­зми, где се посеб­но издво­јио афо­ри­зам: „Дух про­шло­сти вре­ба у пра­зној боци, а ми спас тра­жи­мо у пуној“, и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, за при­чу „Десет дека мозга“, и Мило­је Вељо­вић из Бео­гра­да у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма, за песму „Заблу­де“. Дипло­ме за дру­го и тре­ће место при­па­ле су, за афо­ри­зме: Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву (шифра: Шести човек) из Кру­шев­ца и Иго­ру Кри­ша­ну (шифра: Минас Тирит) из Зре­ња­ни­на, и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу: Еми­лу Стр­ни­ши (шифра: Један из Арке) из Спли­та (Хрват­ска), за при­чу „Вели­ке тај­не малих мај­сто­ра“, и Пре­дра­гу Н. Рашу­ли (шифра: Кри­ва цеста) из Срем­ске Митро­ви­це, за при­чу „Кон­фе­рен­ци­ја за штам­пу“. Добит­ни­ци две рав­но­прав­не дипло­ме за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму су: Дра­ган Мате­јић (шифра: Алек­сан­дар) из Кру­шев­ца, за песму „Баба ми рече да напи­шем песму“, и Весе­лин Гај­да­ше­вић (шифра: За децу и обра­сле) из Феке­ти­ћа, за песму „Бари­је­ре мега кари­је­ре“.

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Нико­ле Ота­ша, тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон је одлу­чио да спе­ци­јал­на награ­да „Зоран Матић Мазос“ и ове годи­не буде доде­ље­на Зора­ну М. Јова­но­ви­ћу (шифра: Два’ес пет по туру) из Лесков­ца. Њему је поред дипло­ме при­па­да изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра Нико­ле Ота­ша коју је на нај­бо­љи и нај­пре­ци­зни­ји начин опи­сао афо­ри­змом, а који ујед­но може да буде и афо­ри­зам сам за себе: „У оче­ки­ва­њу да нас уве­де у мир­ну луку, вођа нас је насу­као на брдо обећања!“

Награ­ђе­ни радо­ви ће бити наред­них дана пред­ста­вље­ни на Жики­шон Бло­гу, а награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ном збор­ни­ку ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ који је пла­ни­ран после кон­кур­са 2016. године.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ сво­је радо­ве је посла­ло 55 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе, Маке­до­ни­је, Сло­ве­ни­је и Аустри­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 32 ауто­ра, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и при­чу по 22 ауто­ра, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре послао 21 аутор.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, биће одр­жан сре­ди­ном новем­бра у Позо­ри­шту Пара­ћин када ће бити уру­че­не награ­де и пред­ста­вље­не нове књи­ге сати­ре и хумо­ра у изда­ња КУА „Арти­ја“, а у фоа­јеу позо­ри­шта отво­ре­на изло­жба ори­ги­нал­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010). Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, с.р.
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон