Архиве ознака: резултати

Признање Жикишон

Жикишон 2016: Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2016“

Признање ЖикишонОдлу­ку о нај­бо­љим радо­ви­ма са Кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ донео је струч­ни жири награ­див­ши седам ауто­ра, а Жики­шо­но­ва при­зна­ња при­па­ла су Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву из Кру­шев­ца за афо­ри­зме, Јеле­ни Кујун­џић из Мају­ра код Шап­ца за песму и Миро­сла­ву Павло­ви­ћу из Крње­ва за при­чу. Добит­ник награ­де „Зоран Матић Мазос“ је Миро­слав Сре­да­но­вић из Београда.

Струч­ни жири су чини­ли: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар, пред­сед­ник жири­ја и заступ­ник орга­ни­за­то­ра кон­кур­са Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је; Пави­ца Вељо­вић, сати­ри­чар­ка из Сур­чи­на; и Зоран Јова­но­вић, афо­ри­сти­чар из Лесков­ца.  Запа­жа­ње жири­ја је да су ауто­ри афо­ри­за­ма у већи­ни испо­што­ва­ли дво­стру­ку тему „Лабу­до­ва песма“ и(ли) „Пиро­ва побе­да“, мада је било и погре­шног схва­та­ња теме, али да је ква­ли­тет био задо­во­ља­ва­ју­ћи, као и ква­ли­тет при­ча које су биле на сло­бод­ну тему. Песме, тако­ђе на сло­бод­ну тему, нису биле на задо­во­ља­ва­ју­ћем нивоу, па је жири одлу­чио да награ­ди само јед­ну песму која се дале­ко издво­ји­ла изнад оста­лих. Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са су ауто­мат­ски дисквалификовани.

Добит­ни­ци ово­го­ди­шњих при­зна­ња Жики­шон, како је већ наве­де­но, су: Бра­ти­слав Коста­ди­нов (шифра: Пре­те­ће писмо) из Кру­шев­ца у кате­го­ри­ји Афо­ри­зми, где се посеб­но издво­јио афо­ри­зам: „Пости­гли смо зве­зда­не успе­хе, а онда су дошли на напла­ту астро­ном­ски тро­шко­ви“, Јеле­на Кујун­џић (шифра: Окла­ги­ја) из Мају­ра код Шап­ца у кате­го­ри­ји Сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма, за песму „Огра­де“, и Миро­сла­ву Павло­ви­ћу (шифра: Тра­гач) из Крње­ва у кате­го­ри­ји Сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, за при­чу „Интер­вју“. Дипло­ме за дру­го и тре­ће место при­па­ле су, за афо­ри­зме: Дра­га­ну Кола­ку (шифра: Зоља) из Тите­ла и Деја­ну Ристи­ћу (шифра: Милој­ко, репа­та веве­ри­ца) из Кру­шев­ца, а за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу: Весе­ли­ну Мили­ће­ви­ћу (шифра: Крај­пу­та­ши) из Врба­са, за при­чу „Псе­ћи мени“, и Чедо­ми­ру Љуби­чи­ћу (шифра: Ути­сак неде­ље) из Бео­гра­да, за при­чу „Пипл­ме­тар“.

Карикатура - Жикаченко

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, тема исто­и­ме­ног кон­кур­са за 2016. годину

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон је одлу­чио да спе­ци­јал­на награ­да „Зоран Матић Мазос“ буде доде­ље­на Миро­сла­ву Сре­да­но­ви­ћу (шифра: Мора­вац) из Бео­гра­да. Поред дипло­ме, при­па­шће му награ­да у виду је изло­жбе­но опре­мље­не кари­ка­ту­ре Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, пот­пи­са­не псе­у­до­ни­мом Жика­чен­ко, коју је на нај­бо­љи и нај­пре­ци­зни­ји начин опи­сао афо­ри­змом: „Народ је пре­тр­пео кола­те­рал­ну ште­ту. Одште­ту су заслу­жи­ли рат­ни профитери.“

Награ­ђе­ни радо­ви ће бити наред­них дана пред­ста­вље­ни на Жики­шон Бло­гу, а награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са, уз радо­ве са прет­ход­на два, биће обја­вље­ни у збор­ни­ку ретро­спек­ти­ве радо­ва „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“, који је пла­ни­ран за поче­так 2017. године.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2016“ сво­је радо­ве је посла­ло 52 ауто­ра из Срби­је, Црне Горе, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Маке­до­ни­је, Сло­ве­ни­је и Јапа­на у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 28, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму 18 и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу 33 ауто­ра, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре посла­ло 16 аутора.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2016“ је неи­зве­сно, а у слу­ча­ју да се ство­ре усло­ви за одр­жа­ва­ње биће то у фебру­а­ру 2017. годи­не, када ће бити доде­ље­не награ­де. Ако не дође до одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла награ­де ће бити посла­те поштом.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, с.р.
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Млади Жикишон 2015

Жикишон 2015: Завршен конкурс „Млади Жикишон“, следи додела признања и награда

Млади Жикишон 2015Кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ за 2015. годи­ну је завр­шен, иза­бра­ни су нај­бо­љи радо­ви, а доде­ла при­зна­ња и награ­да зака­за­на је за сре­ду 21. окто­бар у 13 часо­ва у пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“.

На ово­го­ди­шњи први рас­пи­са­ни кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ из Пара­ћи­на, у част обе­ле­жа­ва­ња 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на – сати­ри­ча­ра, кари­ка­ту­ри­сте, уред­ни­ка, изда­ва­ча и штам­па­ра – рође­ног Пара­ћин­ца, при­сти­гло је 26 про­зних и поет­ских радо­ва од 25 уче­ни­ка пара­ћин­ских сред­њих школа.

Жири у саста­ву: Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мар­ко Антић, у име удру­же­ња „Арти­ја“, и Лепо­са­ва Иван­ко­вић, у име библи­о­те­ке, доне­ли су одлу­ку да буде награ­ђе­но 7 радо­ва чији су ауто­ри: Јеле­на Тодо­ро­вић за сати­рич­ност, Или­ја Ива­но­вић и Мари­ја Мило­ше­вић за духо­ви­тост, Ката­ри­на Мили­ће­вић за анга­жо­ва­ну кри­ти­ку, Јова­на Ћосић Нолић за дру­штве­ну кри­ти­ку, Ана­ста­си­ја Бого­ше­вић за објек­тив­ност и само­кри­ти­ку и Кри­сти­на Мило­ра­до­вић за поет­ски одго­вор, све то на тему „Свет по мојој мери“. Награ­ђе­ни ауто­ри поред дипло­ма доби­ће при­год­не покло­не у виду књига.

Кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ је део про­јек­та „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“, који се реа­ли­зу­је уз помоћ Општи­не Пара­ћин, а у коме је за крај пред­ви­ђе­но одр­жа­ва­ње Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон 2015“ у петак 13. новем­бра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Захвал­ност за реа­ли­за­ци­ју кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“ при­па­да и Пави­ци Вељо­вић, аутор­ки књи­ге афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ у изда­њу КУА „Арти­ја“.

Признање Жикишон

Жикишон 2015: Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2015“

Признање ЖикишонКон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ је сти­гао до кра­ја, струч­ни жири је систе­мом бодо­ва­ња награ­дио девет ауто­ра, а дво­стру­ко при­зна­ње Жики­шон за афо­ри­зме и при­чу поне­ће у Нови Сад Зоран Доде­ро­вић, док Жики­шо­но­во при­зна­ње за песму при­па­да Мило­ју Вељо­ви­ћу из Бео­гра­да. Добит­ник награ­де „Зоран Матић Мазос“ је и ове годи­не Лесков­ча­нин Зоран М. Јовановић.

Члан сва три жири­ја који су ради­ли на бодо­ва­њу радо­ва био је Раде Ђер­го­вић, сати­ри­чар из Шап­ца. Оста­ли чла­но­ви жири­ја су били сле­де­ћи књи­жев­ни­ци, сати­ри­ча­ри, афо­ри­сти­ча­ри и песни­ци: Пеко Лали­чић из Мај­дан­пе­ка и Горан Мра­кић из Теми­шва­ра (Руму­ни­ја) за афо­ри­зме, Весна Ден­чић из Бео­гра­да и Дејан Ђор­ђе­вић из Грде­ли­це за сати­рич­ну песму и Пери­ца Јокић из Бера­на (Црна Гора) и Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин из Бео­гра­да за сати­рич­ну при­чу. Запа­жа­ње жири­ја је да неко­ли­ко ауто­ра није испо­што­ва­ло тему кон­кур­са за афо­ри­зме „Пу, спас за све нас“, тако да радо­ви тих ауто­ра нису ушли у кон­ку­рен­ци­ју за награде.

Добит­ни­ци ово­го­ди­шњих при­зна­ња Жики­шон, како је већ наве­де­но, су: Зоран Доде­ро­вић (шифра: Какао) из Новог Сада у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­зми, где се посеб­но издво­јио афо­ри­зам: „Дух про­шло­сти вре­ба у пра­зној боци, а ми спас тра­жи­мо у пуној“, и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, за при­чу „Десет дека мозга“, и Мило­је Вељо­вић из Бео­гра­да у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма, за песму „Заблу­де“. Дипло­ме за дру­го и тре­ће место при­па­ле су, за афо­ри­зме: Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву (шифра: Шести човек) из Кру­шев­ца и Иго­ру Кри­ша­ну (шифра: Минас Тирит) из Зре­ња­ни­на, и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу: Еми­лу Стр­ни­ши (шифра: Један из Арке) из Спли­та (Хрват­ска), за при­чу „Вели­ке тај­не малих мај­сто­ра“, и Пре­дра­гу Н. Рашу­ли (шифра: Кри­ва цеста) из Срем­ске Митро­ви­це, за при­чу „Кон­фе­рен­ци­ја за штам­пу“. Добит­ни­ци две рав­но­прав­не дипло­ме за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму су: Дра­ган Мате­јић (шифра: Алек­сан­дар) из Кру­шев­ца, за песму „Баба ми рече да напи­шем песму“, и Весе­лин Гај­да­ше­вић (шифра: За децу и обра­сле) из Феке­ти­ћа, за песму „Бари­је­ре мега кари­је­ре“.

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Нико­ле Ота­ша, тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон је одлу­чио да спе­ци­јал­на награ­да „Зоран Матић Мазос“ и ове годи­не буде доде­ље­на Зора­ну М. Јова­но­ви­ћу (шифра: Два’ес пет по туру) из Лесков­ца. Њему је поред дипло­ме при­па­да изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра Нико­ле Ота­ша коју је на нај­бо­љи и нај­пре­ци­зни­ји начин опи­сао афо­ри­змом, а који ујед­но може да буде и афо­ри­зам сам за себе: „У оче­ки­ва­њу да нас уве­де у мир­ну луку, вођа нас је насу­као на брдо обећања!“

Награ­ђе­ни радо­ви ће бити наред­них дана пред­ста­вље­ни на Жики­шон Бло­гу, а награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ном збор­ни­ку ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ који је пла­ни­ран после кон­кур­са 2016. године.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ сво­је радо­ве је посла­ло 55 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе, Маке­до­ни­је, Сло­ве­ни­је и Аустри­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 32 ауто­ра, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и при­чу по 22 ауто­ра, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре послао 21 аутор.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, биће одр­жан сре­ди­ном новем­бра у Позо­ри­шту Пара­ћин када ће бити уру­че­не награ­де и пред­ста­вље­не нове књи­ге сати­ре и хумо­ра у изда­ња КУА „Арти­ја“, а у фоа­јеу позо­ри­шта отво­ре­на изло­жба ори­ги­нал­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010). Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, с.р.
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Признање Жикишон

Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2014“

Признање ЖикишонСтруч­ни жири кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“, на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“, систе­мом бодо­ва­ња награ­де је „послао“ у Подра­шни­цу код Мрко­њић Гра­да, Брч­ко, Ниш и Чачак. Награ­да „Зоран Матић Мазос“ завр­ши­ла у Лесковцу

Жири је радио у саста­ву: Васил Толев­ски, афо­ри­сти­чар из Ско­пља (Маке­до­ни­ја), Огњен Шестић, писац и колум­ни­ста из Бео­гра­да, и Небој­ша Петро­ни­је­вић, књи­жев­ник из Ћупри­је. Након чита­ња при­сти­глих радо­ва уста­но­вље­но је да вели­ки број ауто­ра у сво­јим радо­ви­ма није испо­што­вао тему, што их је ауто­мат­ски дис­ква­ли­фи­ко­ва­ло из кон­ку­рен­ци­је за награ­де. Поред тога, чла­но­ви жири­ја су кон­ста­то­ва­ли да нема довољ­но ква­ли­тет­них радо­ва међу они­ма који су испо­што­ва­ли тему за доде­љи­ва­ње по три награ­де у сва­кој од кате­го­ри­ја. С обзи­ром на окол­но­сти и да је у тек­сту кон­кур­са наве­де­но да „орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да доде­ли у сва­кој кате­го­ри­ји мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју ква­ли­те­том“, одлу­че­но је да се доде­ле само три прве награ­де, у сва­кој кате­го­ри­ји по једна.

Након саби­ра­ња бодо­ва уста­но­вље­но је да су добит­ни­ци при­зна­ња и пове­ља „Жики­шон“ за 2014. годи­ну: у кате­го­ри­ји афо­ри­за­ма, Жив­ко Ђуза (шифра: 64-33) из Подра­шни­це код Мрко­њић Гра­да (Репу­бли­ка Срп­ска, БиХ) за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, а међу који­ма се издво­јио афо­ри­зам: „Публи­ка је одглу­ми­ла да су је глум­ци оду­ше­ви­ли.“; у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, Пре­драг Н. Рашу­ла (шифра: Жегар65) из Брч­ког (који живи на рела­ци­ји Брч­ко – Срем­ска Митро­ви­ца – Бео­град) за песму под насло­вом „Пред­и­збор­на пред­ста­ва“; и, у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, Душан Мијај­ло­вић Адски (шифра: 0203) из Ниша за при­чу под насло­вом „Пре­ма гузи и фотеља“.

При ишчи­та­ва­њу радо­ва сви чла­но­ви жири­ја су забе­ле­жи­ли афо­ри­зме Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа (шифра: Јели­ца) из Чач­ка као нај­бо­ље афо­ри­зме ван теме кон­кур­са. После кон­сул­та­ци­ја пре­дло­же­но је и усво­је­но од стра­не орга­ни­за­то­ра да се Жељ­ку Мар­ко­ви­ћу доде­ли посеб­на пове­ља „Жики­шон“ за сери­ју афо­ри­за­ма на сло­бод­ну тему, што ће ујед­но бити тема за кон­курс наред­не године.

Карикатура аутора Зорана Матића Мазоса (1960-2010), тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2014"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

За афо­ри­зам који нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је опи­су­је кари­ка­ту­ру рано пре­ми­ну­лог пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), а за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“, орга­ни­за­ци­о­ни одбор „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон“ је иза­брао афо­ри­зам: „Заве­са је спу­ште­на, уга­си­те све­тло. Да нам не иза­ђу на бис!“, ауто­ра Зора­на Јова­но­ви­ћа (шифра: Куре Деди­но) из Лесков­ца коме ће при­па­сти дипло­ма и изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра која је била тема конкурса.

Награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ној књи­зи ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жикишон“.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ сво­је радо­ве је посла­ло 66 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе и Маке­до­ни­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 25, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму 22 и сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу 17, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре посла­ло 13 аутора.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ биће одр­жан 14. новем­бра 2014. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин где ће том при­ли­ком бити отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на под нази­вом „Иза­ђи на црту“, као и пред­ста­вље­не нове књи­ге, изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ – књи­га афо­ри­за­ма Пави­це Вељо­вић из Сур­чи­на и збор­ник ретро­спек­ти­ве награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­на три Жики­шо­но­ва кон­кур­са. Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Признање Жикишон

Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2013“

Priznanje-ZikisonЗва­нич­ни резул­та­ти кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“, на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“, озна­чи­ли су и конач­ни крај кон­кур­са, а нај­у­спе­шни­ји су ово­га пута били за афо­ри­зме Вељ­ко Рај­ко­вић из Под­го­ри­це, за песму Олга Ман­чић Лоди­ка из Пара­ћи­на, за при­чу Огњен Шестић из Бео­гра­да, као и Милан Стан­чић из Сара­је­ва за афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре Гора­на Ћели­ча­ни­на. Пред­сто­ји Сати­рич­на позор­ни­ца „Жики­шон 2013“ у Параћину

Жири у саста­ву: Живо­јин Ден­чић, сати­ри­чар из Заје­ча­ра, Горан Радо­са­вље­вић, афо­ри­сти­чар, и Мио­драг Сто­шић, сати­ри­чар и коми­чар, обо­ји­ца из Бео­гра­да, систе­мом бодо­ва­ња доде­лио је награ­де ауто­ри­ма нај­бо­љих радо­ва при­сти­глим на кон­курс у све чети­ри кате­го­ри­је, и то: 

Наста­ви­те са чита­њем

Резултати конкурса „Живојин Павловић Жикишон 2012“

Сатирична позорница ЖикишонПозна­ти су сви награ­ђе­ни ауто­ри кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несре­ћи“ за афо­ри­зме, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу и афо­ри­зма на тему зада­те карикатуре

Жири у саста­ву: Вељ­ко Рај­ко­вић, сати­ри­чар из Под­го­ри­це; Алек­сан­дар Нова­ко­вић, сати­ри­чар и драм­ски писац из Бео­гра­да и Душан Ђор­ђе­вић, афо­ри­сти­чар, про­зни писац и нови­нар из Вра­ња, систе­мом бодо­ва­ња награ­дио је сле­де­ће ауто­ре при­сти­глих књи­жев­них радова:

– у кате­го­ри­ји афоризама:

  1. Љиља­на Бра­ло­вић (Пра­ња­ни, Гор­њи Мила­но­вац, Срби­ја) (шифра: ДЕТЕЛИНА СА ЧЕТИРИ ЛИСТА)
  2. Жељ­ко Мар­ко­вић (Чачак, Срби­ја) (шифра: МОРАВАЦ)
  3. Екрем Мацић (Коњиц, БиХ) (шифра: АМЕБА)

– у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме:

  1. Мила­дин Берић (Бања Лука, РС, БиХ) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (НАУК СИНОВЦУ) (шифра: ТУЊИЦЕ)
  2. Дејан Андре­јић (Кру­ше­вац, Срби­ја) – ПОЛИТИЧКА УСПАВАНКА (шифра: ТАТА БРАДА)
  3. Кла­ра Бра­ић Самар­џић (Бео­град, Срби­ја) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (шифра: ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА)

– у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не приче:

  1. Ђор­ђе Мај­сто­ро­вић (Нови Сад, Срби­ја) – ВУДИ, ВУДИ, РИБА БУДИ (шифра: ДТФ)
  2. Јасми­на Пет­ко­вић (Леско­вац, Срби­ја) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (шифра: МИНА)
  3. Јеле­на Кујун­џић (Мајур код Шап­ца, Срби­ја) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (шифра: ЗЛОПАМТИЛО)

За афо­ри­зам који нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је опи­су­је кари­ка­ту­ру „Тор­та“ Нико­ле Дра­га­ша, а за спе­ци­јал­ну награ­ду посве­ће­ну Зора­ну Мати­ћу Мазо­су, ода­бран је афо­ри­зам Мари­не Дроб­ња­ко­вић (Нови Сад, Срби­ја) (шифра: УРАМЉУЈЕМ ЛИМУНОВЕ), а гла­си: Зину­ћу, па куд пукло.

На кон­кур­су „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ уче­ство­вао је 71 аутор из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Црне Горе, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Руму­ни­је и Ита­ли­је у све чети­ри кате­го­ри­је; са афо­ри­зми­ма 47, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ном песмом 26, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ном при­чом 31, док је са афо­ри­змом на тему кари­ка­ту­ре уче­ство­ва­ло 20 ауто­ра. Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Тер­мин одр­жа­ва­ња Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ за 2012. годи­ну у Пара­ћи­ну у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ биће нак­над­но одре­ђен, када ће бити уру­че­не дипло­ме и награ­де и јав­но про­чи­та­ни и пре­ко фан­зи­на публи­ко­ва­ни награ­ђе­ни радови.

У наред­ном пери­о­ду на Жики­шон Бло­гу (blog.zikison.net) биће пред­ста­вље­ни сви награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви од стра­не жирија.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“