Светски дан поезије 2015.

Светски дан поезије и 2015. године обележен у библиотеци

Као и прет­ход­не 2014. годи­не чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Свет­ски дан пое­зи­је обе­ле­жи­ли су у дру­штву сред­њо­шко­ла­ца у чита­о­ни­ци пара­ћин­ске биби­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“

Светски дан поезије 2015.

Светски дан поезије 2015.

О пое­зи­ји уз пое­зи­ју са сред­њо­школ­ци­ма су раз­го­ва­ра­ли Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић уз уче­шће орга­ни­за­то­ра овог поет­ског часа дирек­тор­ке библи­о­те­ке Лепо­са­ве Иван­ко­вић. Сво­је песме су чита­ли и уче­ни­ци-песни­ци, а нај­ак­тив­ни­ја­ма на часу су покло­ње­ни диско­ви са фил­мом „Дру­штво мртвих песни­ка“ и пар при­ме­ра­ка књи­ге пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“.

Светски дан поезије 2015.

Светски дан поезије 2015.

Свет­ски дан пое­зи­је је ове годи­не обе­ле­жен поет­ским часом у поне­де­љак 23. мар­та, уме­сто у за шко­лар­це нерад­ну субо­ту 21. марта.