КУА АРТИЈА

Три године „Артије“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ 29. фебру­а­ра 2015. годи­не сла­ви свој тре­ћи рођен­дан! Шта­аа!? Ове годи­не не посто­ји 29. фебру­ар? Па добро, онда ништа!

КУА АРТИЈА

У прет­ход­ној годи­ни посто­ја­ња Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ је нај­ви­ше напре­до­ва­ла у окви­ру изда­вач­ке делат­но­сти, где је оства­ре­на и сарад­ња са маке­дон­ским сати­ри­ча­ри­ма уче­ство­ва­њем у суи­зда­ва­штву њихо­вих изда­ња. У изда­њу КУА „Арти­ја“ обја­вље­но је шест нових насло­ва: аутор­ске књи­ге афо­ри­за­ма „Ташти­на ташти­на“ Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа, „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић и „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, збор­ник афо­ри­за­ма „Небе­сна књи­га“ при­ре­ђи­ва­ча Србе Села­до­на Павло­ви­ћа, збир­ка пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ чети­ри „арти­ји­на“ ауто­ра – Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић, и, збор­ник награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ – „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“. Нинус Несторовић - Ћути и пливајПоред мно­го­број­них похва­ла за обја­вље­на изда­ња сти­гло је и јед­но при­зна­ње за књи­гу „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, који је добит­ник награ­де за нај­бо­љу књи­гу афо­ри­за­ма у 2014. годи­ни, а коју доде­љу­је Бео­град­ски афо­ри­сти­чар­ски круг.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

Жики­шон 2014 – При­зна­ња и пове­ље Жикишон

Нај­зна­чај­ни­ја мани­фе­ста­ци­ја у орга­ни­за­ци­ји „Арти­је“ био је Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, којој је прет­хо­дио кон­курс за сати­ру и хумор „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“. Нису изо­ста­ла ни књи­жев­на деша­ва­ња по Срби­ји на који­ма су уче­шће узе­ли чла­но­ви удру­же­ња, међу који­ма су пре све­га про­мо­ци­је књи­ге „Арти­ку­ли­са­ње“ и књи­ге афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“, као и јед­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ са изло­жбом кари­ка­ту­ра у Новом Саду. Нажа­лост, изо­стао је пла­ни­ра­ни Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“ због попла­ве која је заде­си­ла Пара­ћин. Пре све­га наве­де­ног, можда и зна­чај­ни­је деша­ва­ње је орга­ни­за­ци­ја стенд-ап вече­ри коми­ча­ра орга­ни­за­ци­је Standup.rs у Ћупри­ји, којe је има­лo хума­ни­тар­ни карак­тер – при­ку­пља­ње сред­ста­ва за обно­ву Позо­ри­шта Параћин.

То би било то – на папи­ру. И да… ОВДЕ ВЛАДА ЈЕДНОАРТИЈСКИ СИСТЕМ, ЈЕР ЈЕДНА ЈЕ АРТИЈА!