Архива ознаке: фотографија

Марија Миладиновић награђена за фотографију

Савремена девојка - фото: Марија Миладиновић

Мари­ја Мила­ди­но­вић из Ћупри­је, чла­ни­ца Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, добит­ник је дипло­ме на међу­на­род­ном кон­кур­су за фото­гра­фи­ју „Ђор­ђо Вуко­је“, на тему „Срби­ја данас“, завр­ше­ном кра­јем 2013. годи­не, а који су орга­ни­зо­ва­ли Срп­ски покрет обно­ве и Изда­вач­ка кућа „Срп­ска реч“ Мари­ја је добит­ник јед­не од пет рав­но­прав­них дипло­ма и књи­ге у изда­њу „Срп­ске речи“ за фото­гра­фи­ју „Савре­ме­на девојка“. […]

Коментари су искључени на Марија Миладиновић награђена за фотографију Наставите читање →