Савремена девојка - фото: Марија Миладиновић

Марија Миладиновић награђена за фотографију

Мари­ја Мила­ди­но­вић из Ћупри­је, чла­ни­ца Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, добит­ник је дипло­ме на међу­на­род­ном кон­кур­су за фото­гра­фи­ју „Ђор­ђо Вуко­је“, на тему „Срби­ја данас“, завр­ше­ном кра­јем 2013. годи­не, а који су орга­ни­зо­ва­ли Срп­ски покрет обно­ве и Изда­вач­ка кућа „Срп­ска реч“

Савремена девојка - фото: Марија Миладиновић

Мари­ја је добит­ник јед­не од пет рав­но­прав­них дипло­ма и књи­ге у изда­њу „Срп­ске речи“ за фото­гра­фи­ју „Савре­ме­на девој­ка“. Оста­ле чети­ри дипло­ме при­па­ле су Вуки­ци Мика­чи, Јасми­ни Мале­ше­вић, Иди Соф­тић и Мила­ну Ники­ћу, док су за нај­бо­ље на кон­кур­су про­гла­ше­ни Анђел­ко Васи­ље­вић и Павле Ран­ђе­ло­вић, који су добит­ни­ци „Гран при“ награ­де кон­кур­са у изно­су по 15 хиља­да дина­ра и ком­пле­та књи­га Изда­вач­ке куће „Срп­ска реч“.

На кон­курс, који је орга­ни­зо­ван у знак сећа­ња на чла­на СПО-а и фото­ре­пор­те­ра „Срп­ске речи“ Ђорђа Вуко­ја (1949-2013), при­сти­гло је 109 радо­ва од 79 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Црне Горе и Бугарске.

„Побед­нич­ке фото­гра­фи­је су тех­нич­ки нај­у­спе­ли­је и нај­пот­пу­ни­је су одго­во­ри­ле на зада­ту тему на пла­ну садр­жи­не, пору­ка и сим­бо­ли­ке. Фото­гра­фи­је су наи­зглед анти­по­ди, али се изван­ред­но допу­њу­ју, јер при­ка­зу­ју поде­ље­ност и кон­тра­сте савре­ме­не Срби­је, која је раза­пе­та изме­ђу будућ­но­сти и про­шло­сти, мла­до­сти и ста­ро­сти, урба­ног и рурал­ног, богат­ства и сиро­ма­штва, радо­сти и еле­ги­је“, исти­че се у обра­зло­же­њу жири­ја који је радио у саста­ву: Сава Стар­че­вић, умет­нич­ки фото­граф, (пред­сед­ник) Алек­сан­дар Чотрић, књи­жев­ник, Нема­ња Ста­ро­вић, исто­ри­чар и Зоран Спа­лај­ко­вић, дипло­ми­ра­ни сни­ма­тељ (чла­но­ви).

Ђор­ђо Вуко­је је рођен у Пађе­ни­ма, у источ­ној Хер­це­го­ви­ни. Био је истак­ну­ти фото­ре­пор­тер, сарад­ник вели­ког бро­ја новин­ских аген­ци­ја, нови­на и часо­пи­са – Тању­га, Бете, Фоне­та, „НИН“-а, „Вре­ме­на“, „Срп­ске речи“, „Поли­ти­ке“, „Ново­сти“, „Бли­ца“, „Кури­ра“… Њего­ве фото­гра­фи­је увр­ште­не су у фото­мо­но­гра­фи­је „Деве­ти март 1991“, „Сту­дент­ски про­тест 96/97“, „Спо­ме­нар“…