Архиве ознака: Косовска Митровица

Вече хумора и сатире у Косовској Митровици

У Косовској Митровици из „Афотеке“ даривана лековита доза смеха

Вече хумора и сатире у Косовској МитровициУ Косов­ској Митро­ви­ци је у окви­ру вече­ри хумо­ра и сати­ре под нази­вом „Сати­ру сати­ру“ про­мо­ви­сан Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, што је уз аутор­ска пред­ста­вља­ња срп­ских хумо­ри­ста и сати­ри­ча­ра била леко­ви­та доза сме­ха за већи­ном мла­ду публи­ку која је посе­ти­ла овај догађај

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, пред­ста­ви­ли су при­ре­ђи­ва­чи Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, и Мио­драг Сто­шић избо­ром афо­ри­за­ма 29 ауто­ра засту­пље­них у овој књи­зи, а у току вече­ри је пред­ста­вље­но и неко­ли­ко аутор­ских изда­ња, као и збор­ник афо­ри­за­ма шест ауто­ра мла­ђе гене­ра­ци­је „Мара­тон на крат­ке стазе“.

Дру­ги део вече­ри је про­те­као у аутор­ском пред­ста­вља­њу Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа из Пара­ћи­на, Мио­дра­га Сто­ши­ћа из Бео­гра­да, Нена­да Вуче­ти­ћа из Кру­шев­ца и Миро­сла­ва Ђор­ђе­ви­ћа, или­ти stand up коми­ча­ра Лор­да од Беде, из Бач­ког Магли­ћа, који су сва­ко на свој начин заба­ви­ли и засме­ја­ли публи­ку, док су дома­ћу подр­шку има­ли од мла­де Митров­чан­ке Јеле­не Ђоро­вић у виду кла­вир­ске пратње.

Петак, 2. новем­бар 2012. годи­не оста­ће убе­жен у кален­да­ру кул­тур­них деша­ва­ња Косов­ске Митро­ви­це као дан када је одр­жа­но прво вече хумо­ра и сати­ре од рас­па­да ста­ре Југо­сла­ви­је, како су наве­ли орга­ни­за­то­ри из НВО „Актив“ у чијем је про­сто­ру „Актив Арт Цен­тру“ одр­жа­но ово вече.

Вече хумора и сатире у Косовској Митровици

Вла­ди­ца Миленковић

Вече хумора и сатире у Косовској Митровици

Мио­драг Стошић

Вече хумора и сатире у Косовској Митровици

Ненад Вуче­тић

Вече хумора и сатире у Косовској Митровици

Миро­слав Ђорђевић

Вече хумора и сатире у Косовској Митровици

Публи­ка на вече­ри хумо­ра и сати­ре у Косов­ској Митровици

Вече хумора и сатире у Косовској Митровици

Публи­ка на вече­ри хумо­ра и сати­ре у Косов­ској Митровици

Сни­мак дела са пред­ста­вља­њем Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“:

Најавни плакат "Сатиру сатиру"

„Афотека“ и у Косовској Митровици

Најавни плакат "Сатиру сатиру"

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­ру сатиру“

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, после Дел­че­ва (Маке­до­ни­ја), Пан­че­ва и Пара­ћи­на има­ће про­мо­ци­ју и у Косов­ској Митро­ви­ци у „Актив Арт Цен­тру“ у вече­ри хумо­ра и сати­ре под нази­вом „Сати­ру сати­ру“, у петак 2. новем­бра 2012. годи­не са почет­ком у 20 часо­ва. Књи­гу ће пред­ста­ви­ти при­ре­ђи­ва­чи Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, и Мио­драг Стошић.

Након про­мо­ци­је „Афо­те­ке“ љуби­те­љи­ма хумо­ра и сати­ре у Косов­ској Митро­ви­ци аутор­ски ће се пред­ста­ви­ти срп­ски хумо­ри­сти и сати­ри­ча­ри, већ поме­ну­ти Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на и Мио­драг Сто­шић из Бео­гра­да, као и Ненад Вуче­тић из Кру­шев­ца и stand up коми­чар Миро­слав Ђор­ђе­вић, позна­ти­ји као Лорд од Беде, из Бач­ког Маглића.

Ове годи­не су Сто­шић и Ђор­ђе­вић зајед­но са Милен­ко­ви­ћем има­ли запа­же­не насту­пе на Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2012“ у Пара­ћи­ну у орга­ни­за­ци­ји КУА „Арти­ја“, као и Вуче­тић годи­ну дана пре, па су сва оче­ки­ва­ња да ће ово вече хумо­ра и сати­ре на севе­ру Косо­ва и Мето­хи­је бити пуно сме­ха и доброг расположења.