КУА АРТИЈА

Поздрав са књижевно-уметничког брода од Артије

КУА АРТИЈА

Пошто­ва­ни при­ја­те­љи Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, у субо­ту 31. маја 2014. годи­не, тј. данас, пла­ни­ра­но је одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“, тре­ћег по реду, у фоа­јеу и сали Позо­ри­шта Пара­ћин са про­гра­мом који би по садр­жа­ју био изне­на­ђе­ње за мно­ге у одно­су на прва два „Арти­ку­ли­са­ња“.

Нажа­лост, услед ката­стро­фал­них после­ди­ца којe је оста­ви­ла попла­ва у Пара­ћи­ну, у којој је стра­да­ло и пара­ћин­ско позо­ри­ште, није било могу­ће одр­жа­ти фести­вал, а и не веру­је­мо да би неко­ме било до ика­кве умет­но­сти када су мно­ги гра­ђа­ни Пара­ћи­на окре­ну­ти томе да се што пре вра­те у сво­је попла­вље­не домо­ве и нор­мал­ном животу.

Сто­га је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“ одло­жен за неко боље вре­ме, нај­ве­ро­ват­ни­је за поче­так сеп­тем­бра, о чему ће сви бити бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни. О самом про­гра­му фести­ва­ла, за који веру­је­мо да ће бити још бога­ти­ји, кад за то дође време.

Поздрав са књи­жев­но-умет­нич­ког бро­да од Артије!