Алексина Ђорђевић - Голе жене

Упозорење! „Артија“ књижевно активна!

У наред­ном пери­о­ду чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Мар­ко Антић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Алек­си­на Ђор­ђе­вић госто­ва­ће по гра­до­ви­ма Срби­је пред­ста­вља­ју­ћи сво­ја књи­жев­на изда­ња или изда­ња гру­пе ауто­ра у који­ма су заступљени.

Bundolo Offline 3Први ће свој наступ има­ти Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји збор­ни­ка пое­зи­је и про­зе „Bundolo Offline 3“ у „Арт кафе гале­ри­ји“ у Кра­гу­јев­цу у сре­ду 26. сеп­тем­бра 2012. годи­не, са почет­ком у 20 часо­ва, а истим пово­дом ће насту­пи­ти и у неде­љу 14. окто­бра, у клу­бу „Иле­га­ла пла­то“ у Бео­гра­ду где је у окви­ру „Poezin Open Poetry“ бити орга­ни­зо­ва­на и про­мо­ци­ја овог издања.

Ина­че, „Bundolo Offline 3“ је изда­ње у еди­ци­ји „Ново ста­бло“ Сту­дент­ског кул­тур­ног цен­тра Кра­гу­је­вац и реч је о избо­ру радо­ва са интер­нет сај­та www.bundolo.org који оку­пља мла­де књи­жев­не ства­ра­о­це са подруч­ја целе бив­ше Југо­сла­ви­је. Како се наво­ди у наја­ви про­мо­ци­ја, овај интер­нет сајт пред­ста­вља сво­је­вр­сну књи­жев­ну зајед­ни­цу ауто­ра који наги­њу савре­ме­ни­јим изра­жај­ним методама.

Вече хумора и сатире Ненада ВучетићаОд две наја­вље­на књи­жев­на деша­ва­ња прва дести­на­ци­ја Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа биће Кру­ше­вац у петак 28. сеп­тем­бра, где ће у Белој сали Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац у 20 часо­ва поче­ти „Вече хумо­ра и сати­ре Нена­да Вуче­ти­ћа“, на којој ће у свој­ству сати­ри­ча­ра гово­ри­ти сво­је виђе­ње ства­ра­ла­штва мла­дог кру­ше­вач­ког писца Нена­да Вуче­ти­ћа, ауто­ра јед­не аутор­ске и јед­не груп­не збир­ке афо­ри­за­ма и добит­ни­ка два пре­сти­жна књи­жев­на при­зна­ња Мла­ди јеж 2002. и Вибо­ве награ­де 2005. године.

Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у ПанчевуНакон госто­ва­ња у Кру­шев­цу сле­ди пан­че­вач­ка про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ња КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, у Град­ској библи­о­те­ци Пан­че­во у 19 часо­ва у четвр­так 4. окто­бра. Милен­ко­вић ће у Пан­че­ву насту­пи­ти као изда­вач, један од при­ре­ђи­ва­ча књи­ге и аутор афо­ри­за­ма, а дола­зак на про­мо­ци­ју је наја­ви­ло још неко­ли­ко ауто­ра чији су афо­ри­зми обја­вље­ни у Алма­на­ху, изме­ђу оста­лих и при­ре­ђи­ва­чи Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић. Пре почет­ка про­мо­ци­је у истом про­сто­ру биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Нико­ле Дра­га­ша, пан­че­вач­ког кари­ка­ту­ри­сте и илу­стра­то­ра, који уче­ство­вао у илу­стро­ва­њу Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ зајед­но са Реша­дом Сул­та­но­ви­ћем из Клад­ња (БиХ).

Алексина Ђорђевић - Голе женеИ за крај наја­ве књи­жев­них актив­но­сти чла­но­ва КУА „Арти­ја“, после Пара­ћи­на и Бео­гра­да про­мо­ци­ја збир­ке колум­ни и при­ча „Голе жене“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић деси­ће се и у Лесков­цу, у субо­ту 6. окто­бра 2012. годи­не, док ће тач­но вре­ме и место про­мо­ци­је бити одре­ђе­ни накнадно.

И за сам крај, уз помоћ Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у окто­бру ће бити одр­жа­на Сати­рич­на позор­ни­ца „Жики­шон“ на којој ће поред пред­ста­вља­ња нај­бо­љих радо­ва са кон­кур­са за сати­ру и хумор „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ бити пред­ста­вљен и Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“. Више дета­ља о ово­го­ди­шњој Сати­рич­ној позор­ни­ци „Жики­шон“ наред­них дана.