„Афотека“ уз изложбу карикатура промовисана у Панчеву

У Град­ској библи­о­те­ци Пан­че­во у четвр­так, 4. окто­бра 2012. годи­не, про­мо­ви­сан је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, уз отва­ра­ње изло­жбе кари­ка­ту­ра Пан­чев­ца Нико­ле Драгаша.

Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у Панчеву

Милан Бутрић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Горан Радо­са­вље­вић и Миро­слав Средановић

У чита­о­ни­ци пан­че­вач­ке библи­о­те­ке публи­ци су се, након увод­не речи дирек­то­ра библи­о­те­ке Деја­на Босни­ћа, пред­ста­ви­ли при­ре­ђи­ва­чи Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на и Горан Радо­са­вље­вић из Бео­гра­да зајед­но са још дво­ји­цом „афо­те­ка­ра“ Миро­сла­вом Сре­да­но­ви­ћем из Бео­гра­да и Мила­ном Бутри­ћем из Смедерева.

Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у Панчеву

Пан­че­вач­ка публи­ка на про­мо­ци­ји Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“

Након чита­ња избо­ра афо­ри­за­ма и дру­гих ауто­ра засту­пље­них у Алма­на­ху и изво­да из рецен­зи­је коју је напи­сао Вељ­ко Рај­ко­вић, сати­ри­чар из Под­го­ри­це, Нико­ла Дра­гаш је позвао заин­те­ре­со­ва­ну публи­ку да погле­да њего­ву изло­жбу кари­ка­ту­ра међу који­ма су се нашле и кари­ка­ту­ре обја­вље­не у Алма­на­ху. Изло­жба ће бити поста­вље­на до 11. окто­бра 2012. године.

Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у Панчеву

Изло­жба кари­ка­ту­ра Нико­ле Дра­га­ша, илу­стра­то­ра „Афо­те­ке“

, , , , , , , ,

О... КУА Артија

Књижевно-уметничка асоцијација "Артија" је невладино и непрофитно удружење са седиштем у Параћину, које се бави остваривањем циљева у области књижевности, уметности и културе и делује на територији Републике Србије. Основано је 29. фебруара 2012. године.

Повратне везе

  1. Није све на папиру, нешто је и на „Артији“ | Књижевно-уметничка асоцијација АРТИЈА - 17/10/2012

    […] У четвр­так, 4. окто­бра, у Град­ској библи­о­те­ци Пан­че­во је као изда­вач, при­ре­ђи­вач и аутор уче­ство­вао са још неко­ли­ко ауто­ра на про­мо­ви­са­њу Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“. Више о томе у члан­ку вести „Афо­те­ка“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра про­мо­ви­са­на у Па…. […]

  2. „Афотека“ у Београду | Књижевно-уметничка асоцијација АРТИЈА - 30/11/2012

    […] а про­мо­ви­сан је до сада у Дел­че­ву (Маке­до­ни­ја), Пан­че­ву, Пара­ћи­ну и Косовској […]