Архиве ознака: Крагујевац

Још једна летња промоција романа „Не веруј речима“

Сле­де­ћа дести­на­ци­ја про­мо­ци­је рома­на „Не веруј речи­ма“ биће Кра­гу­је­вац, у сали „Кути­ја шиби­ца“ Сту­дент­ског кул­тур­ног цен­тра, у сре­ду 20. јула у 19 часова.

Аутор­ка рома­на Јеле­на Милен­ко­вић Мла­де­но­вић је 14. јула у Књи­жа­ри Мати­це срп­ске у Под­го­ри­ци пред­ста­ви­ла роман „Не веруј речи­ма“ први пут ван гра­ни­ца Србије.

Неко­ли­ко дета­ља из Подгорице:

Алексина Ђорђевић - Голе жене

„Голе жене“ Алексине Ђорђевић у Крагујевцу

Алексина Ђорђевић - Голе женеПред­ста­вља­ње збир­ке колум­ни и крат­ких при­ча Алек­си­не Ђор­ђе­вић под насло­вом „Голе жене“ одр­жа­ће се у петак, 1. мар­та 2013. годи­не са почет­ком у 20 часо­ва, у Арт кафе гале­ри­ји у Кра­гу­јев­цу, обја­вље­но је на веб сај­ту Сту­дент­ског кул­тур­ног цен­тра Кра­гу­је­вац.

„Ова књи­га је наста­ла из потре­бе да се има књи­га. Од папи­ра. Да се ста­ви у ташну и чита у ауто­бу­су, у чека­о­ни­ци, у пау­зи за дору­чак. Да се неко­ме покло­ни и напи­ше посве­та. Да јој се завр­ну стра­ни­це. Ско­ро као ори­га­ми. Сло­ва на папи­ру која ства­ра­ју сли­ке у гла­ви и увр­ћу шти­во кроз ум и срце чита­о­ца у које­ка­кве обли­ке – које затим жели­те да сачу­ва­те, или их згу­жва­те и баци­те (…) Од суро­вог реа­ли­зма, пре­ко фило­зо­фи­је и сек­са, до неких при­ча које носе у себи синоп­сис за буду­ћи роман или жан­ров­ски при­па­да­ју фан­та­сти­ци, пред­ста­вљам Вам моје уме­ће скла­па­ња и пре­са­ви­ја­ња речи у обли­ке осе­ћа­ња, мисли и ути­са­ка“ – напи­са­ла је у пред­го­во­ру збир­ке Алек­си­на Ђор­ђе­вић.

„Алек­си­на Ђор­ђе­вић виђе­ни је пред­став­ник оних сјај­них људи које мораш или да обо­жа­ваш или да мрзиш – и камо сре­ће да су сви такви, јер ниђе веће туге до кад неко сво­јом карак­тер­ном бле­ду­ња­во­шћу и бес­крв­ним изра­жа­ва­њем не иза­зи­ва у људи­ма ама баш ника­кву емо­ци­ју или реак­ци­ју“ – обја­снио је у рецен­зи­ји Мар­ко Шелић Мар­че­ло.

Збир­ка „Голе жене“ је до сада пред­ста­вље­на у Бео­гра­ду и Лесков­цу уз две пара­ћин­ске промоције.

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Лесковцу

Није све на папиру, нешто је и на „Артији“

Чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић су у прет­ход­ном пери­о­ду били књи­жев­но актив­ни, на шта је бла­го­вре­ме­но упо­зо­ре­но, и сва­ко ко се нашао у бли­зи­ни био је озра­чен њихо­вим књи­жев­ним стваралаштвом 🙂

Алек­си­на Ђор­ђе­вић је у субо­ту, 6. окто­бра 2012. годи­не, у клу­бу „Грув“ у Лесков­цу про­мо­ви­са­ла сво­ју збир­ку колум­ни и при­ча „Голе жене“ у окви­ру про­гра­ма „Magna cum laude“ 6. фести­ва­ла књи­жев­но­сти „Think Tank Town“.

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Лесковцу

Алек­си­на Ђор­ђе­вић про­мо­ви­ше збир­ку колум­ни и при­ча „Голе жене“ у Лесковцу

При­лог вести општин­ске теле­ви­зи­је „Пара­ћин“ о про­мо­ци­ји књи­ге „Голе жене“ у Лесковцу:

Мар­ко Антић је уче­ство­вао на про­мо­ци­ја­ма збор­ни­ка пое­зи­је и про­зе „Bundolo Offline 3″, у коме је аутор­ски засту­пљен, прво у сре­ду, 26. сеп­тем­бра 2012. годи­не, у „Арт кафе гале­ри­ји“ у Кра­гу­јев­цу, а затим и у неде­љу, 14. окто­бра, у Бео­гра­ду у клу­бу „Иле­га­ла пла­то“ у окви­ру дога­ђа­ја „Poezin Open Poetry“.

Промоција "Bundolo Offline 3"

Промоција "Bundolo Offline 3" у Крагујевцу

Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји „Bundolo Offline 3“ у Крагујевцу

Промоција "Bundolo Offline 3" у Београду

Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји „Bundolo Offline 3“ у Београду

Вла­ди­ца Милен­ко­вић је у петак, 28. сеп­тем­бра 2012. годи­не, у Белој сали Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац био гост мла­дог кру­ше­вач­ког сати­ри­ча­ра Нена­да Вуче­ти­ћа на њего­вој вече­ри хумо­ра и сати­ре, где је у свој­ству сати­ри­ча­ра гово­рио сво­је виђе­ње Вуче­ти­ће­вог стваралаштва.

Вече хумора и сатире Ненада Вучетића

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на „Вече­ри хумо­ра и сати­ре Нена­да Вучетића“

У четвр­так, 4. окто­бра, у Град­ској библи­о­те­ци Пан­че­во је као изда­вач, при­ре­ђи­вач и аутор уче­ство­вао са још неко­ли­ко ауто­ра на про­мо­ви­са­њу Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“. Више о томе у члан­ку вести „Афо­те­ка“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра про­мо­ви­са­на у Пан­че­ву.

У пери­о­ду од 5. до 7. окто­бра уче­ство­вао је на првој књи­жев­ној коло­ни­ји у Липов­цу код Алек­син­ца у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­ног клу­ба „Вели­мир Рајић“ из Алек­син­ца, а у субо­ту, 13. окто­бра, у уло­зи затуп­ни­ка орга­ни­за­то­ра КУА „Арти­ја“ и води­те­ља одр­жао Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ под сло­га­ном „Види­мо се насмејани!“.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“

При­лог вести општин­ске теле­ви­зи­је „Пара­ћин“ о „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“:

Алексина Ђорђевић - Голе жене

Упозорење! „Артија“ књижевно активна!

У наред­ном пери­о­ду чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Мар­ко Антић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Алек­си­на Ђор­ђе­вић госто­ва­ће по гра­до­ви­ма Срби­је пред­ста­вља­ју­ћи сво­ја књи­жев­на изда­ња или изда­ња гру­пе ауто­ра у који­ма су заступљени.

Bundolo Offline 3Први ће свој наступ има­ти Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји збор­ни­ка пое­зи­је и про­зе „Bundolo Offline 3“ у „Арт кафе гале­ри­ји“ у Кра­гу­јев­цу у сре­ду 26. сеп­тем­бра 2012. годи­не, са почет­ком у 20 часо­ва, а истим пово­дом ће насту­пи­ти и у неде­љу 14. окто­бра, у клу­бу „Иле­га­ла пла­то“ у Бео­гра­ду где је у окви­ру „Poezin Open Poetry“ бити орга­ни­зо­ва­на и про­мо­ци­ја овог издања.

Ина­че, „Bundolo Offline 3“ је изда­ње у еди­ци­ји „Ново ста­бло“ Сту­дент­ског кул­тур­ног цен­тра Кра­гу­је­вац и реч је о избо­ру радо­ва са интер­нет сај­та www.bundolo.org који оку­пља мла­де књи­жев­не ства­ра­о­це са подруч­ја целе бив­ше Југо­сла­ви­је. Како се наво­ди у наја­ви про­мо­ци­ја, овај интер­нет сајт пред­ста­вља сво­је­вр­сну књи­жев­ну зајед­ни­цу ауто­ра који наги­њу савре­ме­ни­јим изра­жај­ним методама.

Вече хумора и сатире Ненада ВучетићаОд две наја­вље­на књи­жев­на деша­ва­ња прва дести­на­ци­ја Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа биће Кру­ше­вац у петак 28. сеп­тем­бра, где ће у Белој сали Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац у 20 часо­ва поче­ти „Вече хумо­ра и сати­ре Нена­да Вуче­ти­ћа“, на којој ће у свој­ству сати­ри­ча­ра гово­ри­ти сво­је виђе­ње ства­ра­ла­штва мла­дог кру­ше­вач­ког писца Нена­да Вуче­ти­ћа, ауто­ра јед­не аутор­ске и јед­не груп­не збир­ке афо­ри­за­ма и добит­ни­ка два пре­сти­жна књи­жев­на при­зна­ња Мла­ди јеж 2002. и Вибо­ве награ­де 2005. године.

Промоција Алманаха афористичара "Афотека" у ПанчевуНакон госто­ва­ња у Кру­шев­цу сле­ди пан­че­вач­ка про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ња КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, у Град­ској библи­о­те­ци Пан­че­во у 19 часо­ва у четвр­так 4. окто­бра. Милен­ко­вић ће у Пан­че­ву насту­пи­ти као изда­вач, један од при­ре­ђи­ва­ча књи­ге и аутор афо­ри­за­ма, а дола­зак на про­мо­ци­ју је наја­ви­ло још неко­ли­ко ауто­ра чији су афо­ри­зми обја­вље­ни у Алма­на­ху, изме­ђу оста­лих и при­ре­ђи­ва­чи Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић. Пре почет­ка про­мо­ци­је у истом про­сто­ру биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Нико­ле Дра­га­ша, пан­че­вач­ког кари­ка­ту­ри­сте и илу­стра­то­ра, који уче­ство­вао у илу­стро­ва­њу Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ зајед­но са Реша­дом Сул­та­но­ви­ћем из Клад­ња (БиХ).

Алексина Ђорђевић - Голе женеИ за крај наја­ве књи­жев­них актив­но­сти чла­но­ва КУА „Арти­ја“, после Пара­ћи­на и Бео­гра­да про­мо­ци­ја збир­ке колум­ни и при­ча „Голе жене“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић деси­ће се и у Лесков­цу, у субо­ту 6. окто­бра 2012. годи­не, док ће тач­но вре­ме и место про­мо­ци­је бити одре­ђе­ни накнадно.

И за сам крај, уз помоћ Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у окто­бру ће бити одр­жа­на Сати­рич­на позор­ни­ца „Жики­шон“ на којој ће поред пред­ста­вља­ња нај­бо­љих радо­ва са кон­кур­са за сати­ру и хумор „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ бити пред­ста­вљен и Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“. Више дета­ља о ово­го­ди­шњој Сати­рич­ној позор­ни­ци „Жики­шон“ наред­них дана.

Марко Антић на фестивалу "Kragujevac open poetry"

Марко Антић на фестивалу „Kragujevac open poetry“

Члан Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ песник Мар­ко Антић је у субо­ту, 11. авгу­ста 2012. годи­не, уче­ство­вао на јед­нод­нев­ном песнич­ком фести­ва­лу „Kragujevac open poetry“ у орга­ни­за­ци­ји нефор­мал­не гру­пе „Pro Cult“ и СКЦ Крагујевац.

Марко Антић на фестивалу "Kragujevac open poetry"

Мар­ко Антић на фести­ва­лу „Kragujevac open poetry“

Мар­ко Антић се нашао међу 16 песни­ка из Срби­је и Хрват­ске које је жири ода­брао за уче­ство­ва­ње на фести­ва­лу, а на који је сти­гло седам­де­се­так при­ја­ва од ауто­ра из реги­о­на. Фести­вал је био так­ми­чар­ског карак­те­ра где су 16 песни­ка поде­ље­них у 8 паро­ва изла­зи­ли на песнич­ки дво­бој и тако све до фина­ла и конач­ног побед­ни­ка. А конач­ни побед­ник, како је одлу­чи­ла публи­ка, била је Вио­ле­та Ета Томић из Крагујевца.

Kragujevac open poetryНа првом фести­ва­лу овог типа јужно од Бео­гра­да акце­нат је ста­вљен на начин изво­ђе­ња и чита­ња песа­ма, или попу­лар­ни­је сле­мо­ва­ње, а мање на сам ква­ли­тет пое­зи­је, што опет сва­ка­ко није недо­ста­ја­ло има­ју­ћи у виду да је пре све­га напра­вљен избор песни­ка који ће се такмичити.

Иде­ја покре­та­ња фести­ва­ла „Kragujevac open poetry” је успо­ста­вља­ње нове алтер­на­тив­не сце­не с које би се чуо живи, про­бра­ни говор мла­дих песнич­ких сна­га, као и покре­та­ње нове кул­тур­не инду­стри­је у Кра­гу­јев­цу и афир­ми­са­ње песни­штва кроз разли­чи­те медије.

„Kragujevac open poetry” у свом буду­ћем дело­ва­њу афир­ми­са­ће иде­ју пове­зи­ва­ња свих видо­ва умет­но­сти, уз уче­шће песни­ка, глу­ма­ца, музи­ча­ра, ликов­них умет­ни­ка, архи­те­ка­та и дизајнера.

Орга­ни­за­то­ри су наја­ви­ли да ће фести­вал већ сле­де­ће годи­не бити про­ду­жен на неко­ли­ко дана.

Песма с којом је Мар­ко уче­ство­вао на овом такмичењу:

МАКАРОНИ СА КЕЧАПОМ

Седео сам наспрам тебе и посма­трао те.
Ти си моја вршња­ки­ња, коле­ги­ни­ца са
факул­те­та, ком­ши­ни­ца и добра
другарица.

Обо­је смо у кон­флик­ту са очевима
и не зна­мо да пливамо.
Чак нам је и хоро­скоп­ски знак исти.

Вре­ме­на су, као и увек, била тешка
ми дале­ко од куће
живе­ли смо у скром­ним собама
и често би нас
мори­ла глад.

Дели­ли би све што имамо.

– Имаш ли још оних боно­ва за мен­зу – пита­ла си.

– Немам. А тво­је конзерве?

– Јуче је и зад­ња оти­шла. Ода­кле ти уоп­ште они бонови?

– Пре­ту­рао сам по газди­ном тава­ну и пронашао
неке порно-часописе.
Трам­пио сам их за боно­ве, са оним ћак­ну­тим Босанцем
из сусед­не улице.
Цела дека­да, ручак и вечера.

Потом би се обоје
гла­сно смејали.

– Ја држим дије­ту, али спре­ми­ћу теби, имам овде
мака­ро­не, кечап и неки зеј­тин, брзо ће
бити гото­во – рекла си.

– Хва­ла – рекао сам.

Убр­зо си пред мене ста­ви­ла тањир
пун тањир макарона
са кечапом.

Про­бао сам зало­гај, жва­као, прогутао.
Није ишло.

Поку­шао сам да будем хра­бар и наставио
али имао сам ути­сак да једем
уже­глог пацова.

– Зашто не једеш, шта није у реду?

– Не могу. Није до тебе, јед­но­став­но не могу.
Можда је неки састо­јак поква­рен. Извини.

Рас­пла­ка­ла си се.
Пла­ка­ла си тихо, па све гласније.

– У реду је, у реду је – поку­ша­вао сам да те утешим.

– Изла­зи напо­ље! Иди, јебига!

Почео сам да перем
тигањ.

– Оста­ви то и иди! Само иза­ђи! Иди, молим те!

Иза­шао сам, ква­ка, врата
па низ тро­шне дрве­не степенице
дво­ри­ште, капи­ја, био сам на
ули­ци, оти­шао сам.

Једи­но што сам тада
могао да
учиним.