Признање Жикишон

Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2013“

Priznanje-ZikisonЗва­нич­ни резул­та­ти кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“, на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“, озна­чи­ли су и конач­ни крај кон­кур­са, а нај­у­спе­шни­ји су ово­га пута били за афо­ри­зме Вељ­ко Рај­ко­вић из Под­го­ри­це, за песму Олга Ман­чић Лоди­ка из Пара­ћи­на, за при­чу Огњен Шестић из Бео­гра­да, као и Милан Стан­чић из Сара­је­ва за афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре Гора­на Ћели­ча­ни­на. Пред­сто­ји Сати­рич­на позор­ни­ца „Жики­шон 2013“ у Параћину

Жири у саста­ву: Живо­јин Ден­чић, сати­ри­чар из Заје­ча­ра, Горан Радо­са­вље­вић, афо­ри­сти­чар, и Мио­драг Сто­шић, сати­ри­чар и коми­чар, обо­ји­ца из Бео­гра­да, систе­мом бодо­ва­ња доде­лио је награ­де ауто­ри­ма нај­бо­љих радо­ва при­сти­глим на кон­курс у све чети­ри кате­го­ри­је, и то: 

– у кате­го­ри­ји афо­ри­за­ма, награ­ду за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма добио је Вељ­ко Рај­ко­вић из Под­го­ри­це (шифра: Оскар Коко­шка), док су дипло­ме доби­ли дру­го­пла­си­ра­ни Бра­ти­слав Коста­ди­нов из Кру­шев­ца (шифра: Рури­та­ни­ја) и тре­ће­пла­си­ра­ни Весе­лин Гај­да­ше­вић Шљар­ков из Феке­ти­ћа (шифра: Црвен као бела кафа – крат­ког вра­та к’о жирафа). 

– у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, награ­ду за нај­бо­љу песму доби­ла је Олга Ман­чић Лоди­ка из Пара­ћи­на за песму „Ухап­ше­на умет­ност“ (шифра: Магла), док су дипло­ме доби­ли дру­го­пла­си­ра­ни Милан Стан­чић из Сара­је­ва за песму „К’о распе­ло“ (шифра: Бодул) и тре­ће­пла­си­ра­на Мир­ја­на Бал­те­за­ре­вић из Ниша за песму „Куку­ри­кос еспе­ран­тос“ (шифра: Есперанто).

– у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, награ­ду за нај­бо­љу при­чу добио је Огњен Шестић из Бео­гра­да за при­чу „Гале­ри­ја савре­ме­не уме­шно­сти“ (шифра: Оги76), док су дипло­ме доби­ли дру­го­пла­си­ра­ни Дејан Андре­јић из Кру­шев­ца за при­чу „Кул­ту­ра и умет­ност“ (шифра: Али Бра­да и четр­де­сет бра­до­ња) и тре­ће­пла­си­ра­ни Ран­ко Рај­ко­вић из Под­го­ри­це за при­чу „Умјет­ник је при­су­тан“ (шифра: Тетраедар).

Карикатура аутора Горана Ћеличанина

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на, тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“

За афо­ри­зам који нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је опи­су­је кари­ка­ту­ру Гора­на Ћели­ча­ни­на, а за спе­ци­јал­ну награ­ду посве­ће­ну Зора­ну Мати­ћу Мазо­су, ода­бран је афо­ри­зам Мила­на Стан­чи­ћа из Сара­је­ва (шифра: Бодул), који гла­си: Нај­бо­ље да умјет­ност уокви­ри­мо у теле­ви­зо­ре, иона­ко је теле­ви­зи­ја диктира.

На кон­кур­су „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ уче­ство­ва­ло је 66 ауто­ра из Срби­је, Црне Горе, Босне и Хер­це­го­ви­не, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Сло­ве­ни­је и Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Држа­ва у све чети­ри кате­го­ри­је; са афо­ри­зми­ма 36, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ном песмом 18, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ном при­чом 26, док је са афо­ри­змом на тему кари­ка­ту­ре уче­ство­ва­ло 17 ауто­ра. Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Вре­ме одр­жа­ва­ња Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ за 2013. годи­ну у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин пред­ви­ђе­но је за прву поло­ви­ну новем­бра, када ће бити уру­че­на при­зна­ња и дипло­ме и јав­но про­чи­та­ни награ­ђе­ни радови.

У наред­ном пери­о­ду на Жики­шон Бло­гу биће пред­ста­вље­ни сви награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви по оце­на­ма жирија.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“