Сатирична позорница Жикишон 2012

Видели смо се насмејани на „Сатиричној позорници Жикишон 2012“

Сатирична позорница Жикишон 2012

При­зна­ње Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ за 2012. годи­ну у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а уз помоћ Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, одр­жан је у субо­ту 13. окто­бра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин уз сло­ган „Види­мо се насмејани!“

У првом делу Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2012 пред­ста­вље­ни су награ­ђе­ни радо­ви и уру­че­не су награ­де при­сут­ним ауто­ри­ма, и то, за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму Мила­ди­ну Бери­ћу из Бања Луке, прва, и Деја­ну Андре­ји­ћу из Кру­шев­ца, дру­га награ­да, и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу Ђор­ђу Мај­сто­ро­ви­ћу из Новог Сада, прва, и Јасми­ни Пет­ко­вић из Лесков­ца, дру­га награ­да. Награ­де су се састо­ја­ле од дипло­ма, књи­га и умет­нич­ких дела, а прво­на­гра­ђе­ни­ма су уру­че­на и спе­ци­јал­на при­зна­ња која се састо­је од дрве­ног посто­ља са метал­ним логом СПЖ (Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон) и која ће у наред­ним годи­на­ма поста­ти обе­леж­је нај­бо­љих радо­ва са конкурса.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Томи­ца Ђор­ђе­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мили­ја Вуковић

Све награ­ђе­не радо­ве са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ су на нај­бо­љи могу­ћи начин пред­ста­ви­ли Мили­ја Вуко­вић, глу­мац Кру­ше­вач­ког позо­ри­шта, чита­ју­ћи при­че, и Томи­ца Ђор­ђе­вић, глу­мац Позо­ри­шта Пара­ћин, чита­ју­ћи афо­ри­зме и песме.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Мили­ја Вуко­вић, глу­мац Кру­ше­вач­ког позоришта

Кари­ка­ту­ром „Тор­та“, која је била тема за афо­ри­зам за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“, а коју је изло­жбе­но опре­мље­ну као награ­ду доби­ла Мари­на Дроб­ња­ко­вић из Новог Сада, наја­вље­на је изло­жба кари­ка­ту­ра и илу­стра­ци­ја Нико­ле Дра­га­ша из Пан­че­ва за април или мај месец 2013. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

У сре­ди­шњем делу фести­ва­ла одр­жа­на је про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“. Про­мо­ци­ја је поче­ла чита­њем одлом­ка из увод­не речи обја­вље­не у књи­зи јед­ног од при­ре­ђи­ва­ча Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, након чега су сво­је афо­ри­зме чита­ли „афо­те­ка­ри“ Воји­слав Трум­пић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мио­драг Сто­шић, док је афо­ри­зме при­сут­них Мила­на Влај­ко­ви­ћа и Живо­ти­ја Д. Вуч­ко­вић читао глу­мац Томи­ца Ђор­ђе­вић. Одлом­ком из рецен­зи­је Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра из Под­го­ри­це, као и избо­ром афо­ри­за­ма из рецен­зи­је, завр­шен је и дру­ги део Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2012“. Ово је била тре­ћа про­мо­ци­ја Алма­на­ха после про­мо­ци­ја у Дел­че­ву (Маке­до­ни­ја) и Панчеву.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ – Вла­ди­ца Миленковић

Тре­ћи, завр­ши део, про­те­као је у пред­ста­вља­њу четво­ри­це гости­ју фести­ва­ла, који су се пред­ста­ви­ли сва­ко на себи свој­ствен начин. Поче­ло је све када се на „Позор­ни­цу“ попео коми­чар Лорд од Беде или­ти Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа и сво­јим насту­пом изне­на­дио и добро засме­јао публи­ку; наста­ви­ло се оштром сати­ром Нину­са Несто­ро­ви­ћа, Ново­са­ђа­ни­на на при­вре­ме­ном раду у Пара­ћи­ну; затим је гост из Бео­гра­да Мио­драг Сто­шић свом сво­јом духо­ви­то­шћу иза­звао еруп­ци­је сме­ха; да би на кра­ју Бања­лу­ча­нин Мила­дин Берић само још више поја­чао интен­зи­тет сме­ха и апла­у­за за јед­но сасвим спон­та­но и неза­бо­рав­но вече хумо­ра и сати­ре у Параћину.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Stand Up наступ Лор­да од Беде

Сатирична позорница Жикишон 2012

Пред­ста­вља­ње Нину­са Несторовића

Сатирична позорница Жикишон 2012

Пред­ста­вља­ње Мио­дра­га Стошића

Сатирична позорница Жикишон 2012

Пред­ста­вља­ње Мила­ди­на Берића

Про­грам Фести­ва­ла је водио Вла­ди­ца Милен­ко­вић.

Упр­кос неко­ли­ко деша­ва­ња и мани­фе­ста­ци­ја у Пара­ћи­ну и широј око­ли­ни публи­ка је добро испу­ни­ла про­стор Гале­ри­је Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин и обла­чан и кишо­вит дан раз­ве­дри­ла смехом.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Публи­ка на Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2012“

Ово­го­ди­шњи фести­вал су поред Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин помо­гли Хотел „Петрус“ Пара­ћин, Рад­ња за обра­ду мета­ла „Вент Пар“, штам­па­ри­ја „ex Fontana“ и ТНВ „Папир Весна“.

До сле­де­ћег Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ – Види­мо се насмејани!