Резултати конкурса „Живојин Павловић Жикишон 2012“

Сатирична позорница ЖикишонПозна­ти су сви награ­ђе­ни ауто­ри кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несре­ћи“ за афо­ри­зме, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу и афо­ри­зма на тему зада­те карикатуре

Жири у саста­ву: Вељ­ко Рај­ко­вић, сати­ри­чар из Под­го­ри­це; Алек­сан­дар Нова­ко­вић, сати­ри­чар и драм­ски писац из Бео­гра­да и Душан Ђор­ђе­вић, афо­ри­сти­чар, про­зни писац и нови­нар из Вра­ња, систе­мом бодо­ва­ња награ­дио је сле­де­ће ауто­ре при­сти­глих књи­жев­них радова:

– у кате­го­ри­ји афоризама:

 1. Љиља­на Бра­ло­вић (Пра­ња­ни, Гор­њи Мила­но­вац, Срби­ја) (шифра: ДЕТЕЛИНА СА ЧЕТИРИ ЛИСТА)
 2. Жељ­ко Мар­ко­вић (Чачак, Срби­ја) (шифра: МОРАВАЦ)
 3. Екрем Мацић (Коњиц, БиХ) (шифра: АМЕБА)

– у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме:

 1. Мила­дин Берић (Бања Лука, РС, БиХ) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (НАУК СИНОВЦУ) (шифра: ТУЊИЦЕ)
 2. Дејан Андре­јић (Кру­ше­вац, Срби­ја) – ПОЛИТИЧКА УСПАВАНКА (шифра: ТАТА БРАДА)
 3. Кла­ра Бра­ић Самар­џић (Бео­град, Срби­ја) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (шифра: ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА)

– у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не приче:

 1. Ђор­ђе Мај­сто­ро­вић (Нови Сад, Срби­ја) – ВУДИ, ВУДИ, РИБА БУДИ (шифра: ДТФ)
 2. Јасми­на Пет­ко­вић (Леско­вац, Срби­ја) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (шифра: МИНА)
 3. Јеле­на Кујун­џић (Мајур код Шап­ца, Срби­ја) – СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (шифра: ЗЛОПАМТИЛО)

За афо­ри­зам који нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је опи­су­је кари­ка­ту­ру „Тор­та“ Нико­ле Дра­га­ша, а за спе­ци­јал­ну награ­ду посве­ће­ну Зора­ну Мати­ћу Мазо­су, ода­бран је афо­ри­зам Мари­не Дроб­ња­ко­вић (Нови Сад, Срби­ја) (шифра: УРАМЉУЈЕМ ЛИМУНОВЕ), а гла­си: Зину­ћу, па куд пукло.

На кон­кур­су „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ уче­ство­вао је 71 аутор из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Црне Горе, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Руму­ни­је и Ита­ли­је у све чети­ри кате­го­ри­је; са афо­ри­зми­ма 47, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ном песмом 26, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ном при­чом 31, док је са афо­ри­змом на тему кари­ка­ту­ре уче­ство­ва­ло 20 ауто­ра. Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Тер­мин одр­жа­ва­ња Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ за 2012. годи­ну у Пара­ћи­ну у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ биће нак­над­но одре­ђен, када ће бити уру­че­не дипло­ме и награ­де и јав­но про­чи­та­ни и пре­ко фан­зи­на публи­ко­ва­ни награ­ђе­ни радови.

У наред­ном пери­о­ду на Жики­шон Бло­гу (blog.zikison.net) биће пред­ста­вље­ни сви награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви од стра­не жирија.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“

, , , ,

О... КУА Артија

Књижевно-уметничка асоцијација "Артија" је невладино и непрофитно удружење са седиштем у Параћину, које се бави остваривањем циљева у области књижевности, уметности и културе и делује на територији Републике Србије. Основано је 29. фебруара 2012. године.

Повратне везе

 1. „Сатирична позорница Жикишон 2012″ 13. октобра | Књижевно-уметничка асоцијација АРТИЈА - 08/10/2012

  […] нај­бо­љи радо­ви по оду­ци жири­ја са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012″ на тему „Сре­ћа у несре­ћи“ у категоријама: […]

 2. Видели смо се насмејани на „Сатиричној позорници Жикишон 2012“ | Књижевно-уметничка асоцијација АРТИЈА - 17/10/2012

  […] награ­ђе­не радо­ве са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012″ су на нај­бо­љи могу­ћи начин пред­ста­ви­ли Милија […]