Сатирична позорница Жикишон 2012

„Сатирична позорница Жикишон 2012“ 13. октобра

Сатирична позорница Жикишон 2012Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон за 2012. годи­ну биће одр­жа­на у субо­ту 13. окто­бра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин са почет­ком у 18 часо­ва, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а уз помоћ пара­ћин­ског Кул­тур­ног центра.

На Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон биће пред­ста­вље­ни нај­бо­љи радо­ви по оду­ци жири­ја са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несре­ћи“ у кате­го­ри­ја­ма: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, као и нај­бо­љи афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре „Тор­та“ Нико­ле Дра­га­ша, који је напи­са­ла Мари­на Дроб­ња­ко­вић из Новог Сада и њој при­па­да поме­ну­та изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра. Награ­ђе­ним ауто­ри­ма који буду при­су­ство­ва­ли дога­ђа­ју биће доде­ље­не награ­де и дипло­ме, док ће прво­на­гра­ђе­ни­ма Љиља­ни Бра­ло­вић из Пра­ња­на код Гор­њег Мила­нов­ца, Мила­ди­ну Берић из Бања Луке и Ђор­ђу Мај­сто­ро­ви­ћу из Новог Сада бити доде­ље­на и при­зна­ња која се састо­је од дрве­ног посто­ља са метал­ним логом СПЖ (Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон), који је изра­ди­ла рад­ња за обра­ду мета­ла „Вент Пар“ из Пара­ћи­на. Нај­бо­ље радо­ве ће чита­ти Мили­ја Вуко­вић, глу­мац Кру­ше­вач­ког позо­ри­шта, и Томи­ца Ђор­ђе­вић, глу­мац Позо­ри­шта Параћин.

У настав­ку вече­ри биће одр­жа­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, када ће сво­је у овој књи­зи обја­вље­не афо­ри­зме чита­ти Воји­слав Трум­пић из Јаго­ди­не, Живо­ти­је Д. Вуч­ко­вић из Гло­гов­ца код Јаго­ди­не и три пара­ћин­ска ауто­ра Милан Влај­ко­вић, Момир Ста­ни­са­вље­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић. У окви­ру про­мо­ци­је биће про­чи­та­ни и афо­ри­зми Зора­на Мати­ћа Мазо­са, пре­ми­ну­лог кари­ка­ту­ри­сте и сати­ри­ча­ра из Пара­ћи­на, чији су до сада у штам­па­ним изда­њи­ма нео­бја­вље­ни афо­ри­зми тако­ђе део ове књи­ге. Ово ће бити тре­ћа про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ после про­мо­ци­ја у Дел­че­ву (Маке­до­ни­ја) и Панчеву.

У завр­шном делу „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2012“ аутор­ски ће се пред­ста­ви­ти Мила­дин Берић, сати­ри­чар и песник из Бања Луке, ово­го­ди­шњи добит­ник Жики­шо­но­ве прве награ­де за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму, и Нинус Несто­ро­вић, сати­ри­чар нека­да из Новог Сада, а данас из Пара­ћи­на, добит­ник више зна­чај­них награ­да из обла­сти сати­ре и хумо­ра. Док ће се у току вече­ри за још више сме­ха побри­ну­ти stand up коми­чар Лорд од Беде, а у реал­ном живо­ту Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа, коме ће ово бити дру­ги наступ у Пара­ћи­ну после сво­је крат­ке и вео­ма успе­шне роле на ово­го­ди­шњем насту­пу stand up бен­да „Грба­ве Тан­ге“ у башти клу­ба „ex Fontana“.

Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон, Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, субо­та, 13. окто­бар 2012. годи­на, 18 часова…

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ!