Сатирична позорница Жикишон 2013

„Жикишон 2013“ у карикатури и речи уживо

Сатирична позорница Жикишон 2013

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ се сход­но пој­му „позор­ни­ца“ при­бли­жио „даска­ма које живот зна­че“ и обо­га­ћен изло­жбом кари­ка­ту­ра одр­жан је у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин у поне­де­љак 11. новем­бра 2013. годи­не, све то у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уз помоћ при­ја­те­ља, а у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин

Сатирична позорница Жикишон 2013

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, добро­до­шли­ца и увод­на реч

На Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон ове годи­не нашли су се сати­ри­ча­ри и кари­ка­ту­ри­сти удру­же­ним сна­га­ма. После добро­до­шли­це и увод­них речи уред­ни­ка про­гра­ма фести­ва­ла Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра из Пара­ћи­на и заступ­ни­ка Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја, и наја­ве фести­ва­ла од стра­не глу­ми­це јаго­дин­ског позо­ри­шта Мари­је Мила­ди­но­вић у свој­ству води­те­ља про­гра­ма, први су на позор­ни­цу сту­пи­ли кари­ка­ту­ри­сти Горан Ћели­ча­нин, кари­ка­ту­ри­ста из Вар­ва­ри­на који је отво­рио изло­жбу кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“, и Нико­ла Дра­гаш, аутор изло­жбе из Панчева.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Нико­ла Дра­гаш и Горан Ћели­ча­нин, отва­ра­ње изло­жбе „Није смешно“

Након изло­жбе кари­ка­ту­ра усле­ди­ла је „изло­жба“ награ­ђе­них радо­ва са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“ којој су при­су­ство­ва­ли награ­ђе­ни ауто­ри: добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме Олга М. Ружић Лоди­ка из Пара­ћи­на, добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Огњен Шестић из Бео­гра­да и дру­го­пла­си­ра­ни у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­за­ма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Бра­ти­слав Коста­ди­нов и Дејан Андре­јић, обо­ји­ца из Кру­шев­ца. За оста­ле награ­ђе­не радо­ве побри­нуо се да их пре­зен­ту­је на пра­ви начин глу­мац Позо­ри­шта Пара­ћин Томи­ца Ђор­ђе­вић, про­чи­тав­ши афо­ри­зме Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це, добит­ни­ка при­зна­ња „Жики­шон“, и тре­ће­пла­си­ра­ног Весе­ли­на Гај­да­ше­ви­ћа Шљар­ко­ва из Феке­ти­ћа, затим две песме носи­о­ца дру­ге и тре­ће награ­де Мила­на Стан­чи­ћа из Сара­је­ва и Мир­ја­не Бал­те­за­ре­вић из Ниша и на кра­ју тре­ће­пла­си­ра­ну при­чу Ран­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це. Док је афо­ри­зам Мила­на Стан­чи­ћа, којем је тема била кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на, награ­ђен спе­ци­јал­ном награ­дом посве­ће­ном Зора­ну Мати­ћу Мазо­су про­чи­та­ла Мари­ја Мила­ди­но­вић чиме је све­у­куп­но зао­кру­жен дру­ги део фести­ва­ла у коме су свим при­сут­ним награ­ђе­ним ауто­ри­ма уру­че­на при­зна­ња, дипло­ме и награ­де у књигама.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мари­ја Мила­ди­но­вић и Томи­ца Ђор­ђе­вић, пред­ста­вља­ње награ­ђе­них радова

У тре­ћем делу про­гра­ма Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2013 пред­ви­ђе­ном за пред­ста­вља­ње ауто­ра и нових књи­жев­них изда­ња у обла­сти хумо­ра и сати­ре, пред­ста­ви­ли су се: Мићо Лукић из Бео­гра­да са књи­гом афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“, која је обја­вље­на у изда­њу КУА „Арти­ја“, а у пред­ста­вља­њу ове књи­ге уче­ство­вао је и рецен­зент Срба Павло­вић, тако­ђе из Бео­гра­да; затим се и сам Срба Павло­вић пред­ста­вио књи­гом афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“ обја­вље­ном под псу­до­ни­мом Села­дон Павло­вић и сетом афо­ри­за­ма из бога­тог више­го­ди­шњег афо­ри­сти­чар­ског ства­ра­ла­штва; и, на кра­ју, пред­ста­вље­на је књи­га „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“ у чему су уче­ство­ва­ла два од чети­ри ауто­ра ове књи­ге Огњен Шестић и Дејан Андре­јић уз оправ­да­но одсу­ство пре­о­ста­ла два „јаха­ча“ Дали­бо­ра Ђор­ђе­ви­ћа и Пре­дра­га Рашуле.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мићо Лукић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих размишљања“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Срба Павло­вић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Огњен Шестић и Дејан Андре­јић, пред­ста­вља­ње књи­ге „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“

Уз крат­ки осврт Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа на „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ чија је про­мо­ци­ја пре неде­љу дана била одр­жа­на у Пара­ћи­ну, води­тељ­ка Мари­ја Мила­ди­но­вић је уз при­год­не речи за крај јед­не ова­ко успе­шне вече­ри и уз напо­ме­ну да ће изло­жба кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша моћи да се погле­да до поне­дељ­ка 18. новем­бра завр­ши­ла поздра­вом: „И сле­де­ће годи­не, ВИДИМО СЕ… НАСМЕЈАНИ!

Сатирична позорница Жикишон 2013

Све што се деша­ва­ло у поне­де­љак уве­че 11. новем­бра 2013. годи­не у фоа­јеу пара­ћин­ског позо­ри­шта уз при­су­ство завид­ног бро­ја гле­да­ла­ца за овда­шње дога­ђа­је у кул­ту­ри и тај увек немир­ни сати­ри­чар­ски дух, сасвим слу­чај­но на пра­зник Дан при­мир­ја у Првом свет­ском рату, забе­ле­же­но је од стра­не локал­не теле­ви­зиј­ске еки­пе и нови­на­ра, као и фото­гра­фа Мили­во­ја Милен­це­та Или­ћа, дуго­го­ди­шњег пра­ти­о­ца свих зна­чај­них деша­ва­ња на тери­то­ри­ји општи­не Параћин.

При­ја­те­љи који су помо­гли ово­го­ди­шње одр­жа­ва­ње Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон су: Вент­Пар, Кућа Здра­вља, екс­Фон­та­на, Бахус, кафа­на Сокак и Кафе Масон.