Сатирична позорница Жикишон 2015

Жикишон 2015: Завршно вече Фестивала сатире и хумора у петак 13. новембра

„Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ пред­ста­вља­ће завр­шно вече фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра у част обе­ле­жа­ва­ња 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на и биће одр­жа­на у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, у петак 13. новем­бра са почет­ком у 19 часо­ва, уз уче­ство­ва­ње позва­них и награ­ђе­них сати­ри­ча­ра на кон­кур­су „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“, а у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Сатирична позорница Жикишон 2015

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2015“

Поче­так „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2015“ обе­ле­жи­ће отва­ра­ње изло­жбе „Мазос“ ори­ги­нал­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са, чиме ће бити обе­ле­же­но пет годи­на од смр­ти овог пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте и сатиричара.

У дру­гом делу вече­ри биће доде­ље­на при­зна­ња и награ­де ауто­ри­ма нај­бо­љих афо­ри­за­ма, сати­рич­но-хумо­ри­стич­них песа­ма, сати­рич­но-хумо­ри­стич­них при­ча и афо­ри­зма на тему зада­те кари­ка­ту­ре Нико­ле Ота­ша, посла­тих на кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“. Од награ­ђе­них ауто­ра дола­зак су до сада наја­ви­ли: Зоран Доде­ро­вић из Новог Сада, Мило­је Вељо­вић из Бео­гра­да, Бра­ти­слав Коста­ди­нов из Кру­шев­ца и Зоран М. Јова­но­вић из Лесковца.

Пред реви­јал­ни део вече­ри биће напра­вљен кра­так осврт на ово­го­ди­шња сати­рич­на изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­ге афо­ри­за­ма „Чове­че на свом месту, поме­ри се“ Косте (Србе) Павло­ви­ћа, „Воште­на инте­ли­ген­ци­ја“ Бра­ти­сла­ва Коста­ди­но­ва и „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кепчија.

У реви­јал­ном делу вече­ри насту­пи­ће позна­ти сати­ри­ча­ри и песни­ци: Дра­гу­тин Минић Кар­ло, Алек­сан­дар Чотрић, Бојан Љубе­но­вић и Недељ­ко Попа­дић из Бео­гра­да и Раде Ђер­го­вић из Шап­ца, пред­став­ник сва три жири­ја ово­го­ди­шњег кон­кур­са сати­ре и хумо­ра, као и хумо­ри­сти и сати­ри­ча­ри из Ћупри­је и Параћина.

Музич­ку подр­шку фести­вал ће има­ти у уче­ни­ци­ма Основ­не музич­ке шко­ле „Милен­ко Жив­ко­вић“. Уред­ник про­гра­ма је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и заступ­ник Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а при­ја­те­љи ово­го­ди­шњег фести­ва­ла су Радио-теле­ви­зи­ја „Канал М“ и про­дав­ни­ца спорт­ске опре­ме „Sport One“ из Параћина.

Завр­шном вече­ри Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ 13. новем­бра, дан уочи Жики­шо­но­вог рођен­да­на, биће завр­шен про­је­кат „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“, који је реа­ли­зо­ван уз помоћ Општи­не Пара­ћин у окви­ру кон­кур­са за про­јек­те у култури.

У току годи­не реа­ли­зо­ва­не су и дру­ге актив­но­сти обу­хва­ће­не овим про­јек­том: кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ са сред­њо­школ­це пара­ћин­ске општи­не, „Изло­жба о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад, а сад?“ у Гале­ри­ји „У про­ла­зу“ Библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ и била је део мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“, доде­ла награ­да за ауто­ре нај­бо­љих радо­ва са кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“ у Библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ и „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ у вер­зи­ји за Бео­град уз помоћ Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Београду.

Кул­тур­ни цен­тар Пара­ћин се нала­зи у ули­ци Бран­ка Крсма­но­ви­ћа, број 45.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ! У ПЕТАК 13. НОВЕМБРА!