Жикишон 2011

Прво­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2011“ на тему „Живот пре и после смр­ти“:

БЕЗ ЖИВОТА

Ни при­је ни посли­је
то није диле­ма
захва­љу­јућ’ вла­сти
живо­та нам нема.

Зашто је тако
одго­вор се нуди:
на вла­сти су уви­јек
поква­ре­ни људи.

Поква­ре­ни о нама
резо­ну­ју ‘вако:
Ми смо за вас све
а ви за нас сва­ко!

При­је кле­те смр­ти
обе­ћа­ња пра­зна
посли­је смр­ти поста­ју
обе­ћа­ња тазна.

И све тако у круг
за власт је диво­та:
она је без бри­га
а ми без живо­та!

Вељ­ко Рај­ко­вић (Под­го­ри­ца, Црна Гора)