Жикишон 2011

Тре­ће­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2011“ на тему „Живот пре и после смр­ти“:

НИШТА ОД ЧОВЕКА

Човек је с’мо за муку зда­ден
Т’кој се роди, т’кој отид­не
Цел живот рабо­ти, зара­ђу­је, ште­ди
Буса се, ком­пи­ри, све­ти, подва­љу­је
А не зна­је јадан које ће јутре буде.

Јутре ће пла­чу, ће га сажа­љу­јев
Ће реде, ће пре­ми­рав, ће ги повр­ћу­јев
А сви ће си сво­ју муку опла­ку­јев.

Куј га нема без њега се може
Никој по нико­га неје умре­ја
Ако је, цел живот за дру­го­га раде­ја
И никој ништа неје одне­ја
Све што је сте­кја све је оста­ви­ја
Гол се роди­ја, обу­чен оти­ше­ја.

Овој ви казу­јем да неки чује
Све се про­да­ва, све паза­ру­jе
Куде Бога про­тек­ци­ја нема
Ништа не вре­ди, он се не под­ми­ћу­је
А сви ста­ри­мо, никој се не под­мла­ђу­је.

Дејан Ђор­ђе­вић (Грде­ли­ца)