Слободан Срдић - Спомен трака

Жикишон 2011

Тре­ће­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2011“ на тему „Живот пре и после смрти“:

НИШТА ОД ЧОВЕКА

Човек је с’мо за муку здаден
Т’кој се роди, т’кој отидне
Цел живот рабо­ти, зара­ђу­је, штеди
Буса се, ком­пи­ри, све­ти, подваљује
А не зна­је јадан које ће јутре буде.

Јутре ће пла­чу, ће га сажаљујев
Ће реде, ће пре­ми­рав, ће ги поврћујев
А сви ће си сво­ју муку оплакујев.

Куј га нема без њега се може
Никој по нико­га неје умреја
Ако је, цел живот за дру­го­га радеја
И никој ништа неје однеја
Све што је сте­кја све је оставија
Гол се роди­ја, обу­чен отишеја.

Овој ви казу­јем да неки чује
Све се про­да­ва, све пазаруjе
Куде Бога про­тек­ци­ја нема
Ништа не вре­ди, он се не подмићује
А сви ста­ри­мо, никој се не подмлађује.

Дејан Ђор­ђе­вић (Грде­ли­ца)