Слободан Срдић - Спомен трака

Жикишон 2011

Тре­ће­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2011“ на тему „Живот пре и после смрти“:

 1. Кад се упо­ре­ди­мо са пре­ци­ма и потом­ци­ма, ми живи­мо у сред­њем веку.
 2. Испли­ва­ће­мо и из ових тешко­ћа. Чека­мо само да брод потоне.
 3. Архе­о­ло­зи неће мора­ти да ме иско­па­ва­ју. Од мене су већ оста­ле само кости.
 4. Пла­ћам живо­том, само да изву­чем живу главу.
 5. Мале су моје шан­се да пре­жи­вим. Нада је та која уми­ре последња.
 6. Кога веша­ла уљуљ­ка­ју, ника­кав га успех не може успавати.
 7. Желим ти све нај­бо­ље! И да о теби сви при­ча­ју само најбоље.
 8. Свет је мали. Сре­ћом, посто­ји и онај свет.
 9. Завр­шио сам свој живот. Сад живим за боље сутра.
 10. Молим вас, буди­те кра­ћи! За главу.
 11. Ми се са бра­ћом не сва­ђа­мо. Кад дође до суко­ба, про­го­во­ри оружје.
 12. Не знам кад ћу умре­ти, али знам кад бих се поно­во родио.
 13. Сви су дигли руке од мене. Једи­но сам ја при­стао да диг­нем руку на себе.
 14. Толи­ко волим живот да су ме живог чак и сахранили.
 15. Укоп покој­ни­ка је скуп. Живих.

Милен Мили­во­је­вић (Бор)