Жикишон 2011

Побед­нич­ки афо­ри­зам за награ­ду „Зоран Матић Мазос“ на тему кари­ка­ту­ре „Спо­мен-тра­ка“ Сло­бо­да­на Срди­ћа:

Слободан Срдић - Спомен трака

Живот је покрет­на тра­ка.
Ми смо на њој.
Тап­ка­мо у мје­сту.

Екрем Мацић (Коњиц, БиХ)