КУА "Артија" - 2 године

„Артијин“ рођендански књижевно-музички перформанс

Књи­жев­но-музич­ким пер­фор­ман­сом у сре­ду 5. мар­та 2014. годи­не у Рок клу­бу „Масон“ у Пара­ћи­ну, у коме су књи­жев­но уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Маја Масла­ре­вић и музич­ки гита­ром и гла­сом Ђор­ђе Коцић, обе­ле­жно је две годи­не посто­ја­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Мар­ко, Алек­си­на, Вла­ди­ца, Маја и Ђор­ђе послу­жи­ли су 30-ак углав­ном мла­дих посе­ти­ла­ца сво­јом рођен­дан­ском књи­жев­ном тор­том која је фило­ва­на музи­ком позна­тих рок песа­ма у аку­стич­ној вари­јан­ти. Већи­на при­сут­них, међу који­ма је било и ликов­них умет­ни­ка, при­хва­ти­ли су позив да оста­ве неки рођен­дан­ски поклон нацр­та­ним или напи­са­ним на папи­ру А4 фор­ма­та, тако да је укуп­на атмо­сфе­ра у око два сата деша­ва­ња личи­ла на јед­ну малу кре­а­тив­ну радионицу.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Мар­ко Антић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Алек­си­на Ђорђевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Вла­ди­ца Милен­ко­вић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Маја Масларевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Ђор­ђе Коцић

У току вече­ру су ново­при­мље­ним чла­но­ви­ма удру­же­ња музи­ча­ру Ђор­ђу Коци­ћу и спи­са­те­љи­ци Маји Масла­ре­вић уру­че­не члан­ска кар­те за 2014. годи­ну, као и свим дру­гим при­сут­ним чла­но­ви­ма. Тре­ћи ново­при­мље­ни члан поста­ла је Тија­на Маној­ло­вић која се тако­ђе бави писа­њем, углав­ном поезије.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Посе­ти­о­ци овог рођен­дан­ског књи­жев­но-музич­ког пер­фор­ман­са су били вид­но задо­вољ­ни нечим новим што су виде­ли и чули, а што није честа поја­ва у кул­тур­ној пону­ди Параћина.

Дога­ђај је про­пра­ти­ла еки­па Општин­ске телевизије.

Ина­че, датум осни­ва­ња КУА „Арти­ја“ је 29. фебру­ар 2012. године.