КУА АРТИЈА - 2 године

Обележавање две године „Артије“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ би 29. фебру­а­ра обе­ле­жи­ла две годи­не посто­ја­ња да је 2014. годи­на пре­ступ­на, али пошто није, обе­ле­жа­ва­ње ове дво­го­ди­шњи­це биће орга­ни­зо­ва­но у сре­ду 5. мар­та са почет­ком у 21:05 у пара­ћин­ском Рок клу­бу „Масон“ уз књи­жев­но-музич­ки перформанс

КУА АРТИЈА - 2 године

Поред сада­шњих и буду­ћих чла­но­ва удру­же­ња који ће бити заду­же­ни за књи­жев­ни део вече­ри, музич­ки део чини­ће Ђор­ђе Коцић гита­ром и гласом.

Овом при­ли­ком ће бити уру­че­не члан­ске кар­те новим чла­но­ви­ма КУА „Арти­ја“, као и нове члан­ске кар­те свим при­сут­ним члановима.

Рок клу­бу „Масон“ се нала­зи у ули­ци Бре­гал­нич­кој, број 2, пре­ко пута бив­ше штам­па­ри­је „Вук Караџић“.