Алексина Ђорђевић - Голе жене

„Голе жене“ Алексине Ђорђевић у Крагујевцу

Алексина Ђорђевић - Голе женеПред­ста­вља­ње збир­ке колум­ни и крат­ких при­ча Алек­си­не Ђор­ђе­вић под насло­вом „Голе жене“ одр­жа­ће се у петак, 1. мар­та 2013. годи­не са почет­ком у 20 часо­ва, у Арт кафе гале­ри­ји у Кра­гу­јев­цу, обја­вље­но је на веб сај­ту Сту­дент­ског кул­тур­ног цен­тра Кра­гу­је­вац.

„Ова књи­га је наста­ла из потре­бе да се има књи­га. Од папи­ра. Да се ста­ви у ташну и чита у ауто­бу­су, у чека­о­ни­ци, у пау­зи за дору­чак. Да се неко­ме покло­ни и напи­ше посве­та. Да јој се завр­ну стра­ни­це. Ско­ро као ори­га­ми. Сло­ва на папи­ру која ства­ра­ју сли­ке у гла­ви и увр­ћу шти­во кроз ум и срце чита­о­ца у које­ка­кве обли­ке – које затим жели­те да сачу­ва­те, или их згу­жва­те и баци­те (…) Од суро­вог реа­ли­зма, пре­ко фило­зо­фи­је и сек­са, до неких при­ча које носе у себи синоп­сис за буду­ћи роман или жан­ров­ски при­па­да­ју фан­та­сти­ци, пред­ста­вљам Вам моје уме­ће скла­па­ња и пре­са­ви­ја­ња речи у обли­ке осе­ћа­ња, мисли и ути­са­ка“ – напи­са­ла је у пред­го­во­ру збир­ке Алек­си­на Ђор­ђе­вић.

„Алек­си­на Ђор­ђе­вић виђе­ни је пред­став­ник оних сјај­них људи које мораш или да обо­жа­ваш или да мрзиш – и камо сре­ће да су сви такви, јер ниђе веће туге до кад неко сво­јом карак­тер­ном бле­ду­ња­во­шћу и бес­крв­ним изра­жа­ва­њем не иза­зи­ва у људи­ма ама баш ника­кву емо­ци­ју или реак­ци­ју“ – обја­снио је у рецен­зи­ји Мар­ко Шелић Мар­че­ло.

Збир­ка „Голе жене“ је до сада пред­ста­вље­на у Бео­гра­ду и Лесков­цу уз две пара­ћин­ске промоције.