Stand Up караван у Ћуприји

Хумано и насмејано вече у Ћуприји

У Ћупри­ји је у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, одр­жан хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ на коме су уз гла­сан смех и апла­у­зе при­ку­пља­на сред­ства за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Параћин

Stand Up караван у Ћуприји

Сала Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“, про­стор у коме сво­је пред­ста­ве изво­ди ћуприј­ско Град­ско позо­ри­ште „Мора­ви­ште“, била је место деша­ва­ња овог хума­ни­тар­ног насту­па на коме је при­ку­пље­но 23.500 дина­ра за Позо­ри­ште Пара­ћин, које је у попла­ви 15. маја дожи­ве­ло оргом­ну ште­ту про­це­ње­ну на 6.239.900 дина­ра. Поред Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, орга­ни­за­ци­је Standup.rs, којој при­па­да­ју стен­дап коми­ча­ри, и Град­ског позо­ри­шта „Мора­ви­ште“ у орга­ни­за­ци­ју овог насту­па укљу­чио се и клуб exFontana из Пара­ћи­на који је усту­пио сво­је озвучење.

Пре самог почет­ка насту­па поде­ље­но је и неко­ли­ко књи­га, изда­ња КУА „Арти­ја“, неко­ли­ци­ни који су се одлу­чи­ли да са 250 дина­ра помог­ну ову акци­ју, а која је сви­ма без изу­зе­та­ка дари­ва­ла смех захва­љу­ју­ћи одлич­ним насту­пи­ма Алек­сан­дра Пери­ши­ћa, Јеле­не Рада­но­вић и Нена­да Дани­ло­ви­ћа, позна­ти­јег као Неша Бри­џис.

Stand Up караван у Ћуприји - Александар Перишић

Алек­сан­дар Перишић

Stand Up караван у Ћуприји - Јелена Радановић

Јеле­на Радановић

Stand Up караван у Ћуприји - Ненад Даниловић

Ненад Дани­ло­вић – Nesha Bridges

Ова акци­ја и при­ку­пље­на сред­ства, скром­на у одно­су на про­це­ње­ну ште­ту, тре­ба да буду под­стрек и позив и дру­гим орга­ни­за­ци­ја­ма, удру­же­њи­ма, клу­бо­ви­ма па и поје­дин­ци­ма, који се баве кул­ту­ром и умет­но­шћу, да допри­не­су сва­ко на свој начин да Позо­ри­ште Пара­ћин поно­во буде ста­ро добро позо­ри­ште у Параћину.

Деша­ва­ње су про­пра­ти­ли еки­пе ТВ Ћупри­ја и ТВ Канал М из Параћина.