Архива ознаке: позориште

Глумачка награда „Цацина лента“ за Марију Миладиновић

Марија Миладиновић, награда „Цацина лента“

Мари­ја Мила­ди­но­вић, глу­ми­ца Град­ског позо­ри­шта Јаго­ди­на и чла­ни­ца КУА „Арти­ја“, добит­ник је награ­де „Цаци­на лен­та“ за нај­бо­љу глу­ми­цу 7. Фести­ва­ла коме­ди­је „Јован Кне­же­вић Цаца“ у Новом Бече­ју, за уло­гу Жива­не у пред­ста­ви „Херо­ји“. Фести­вал „Јован Кне­же­вић Цаца“ је тра­јао од 26. до 31. окто­бра 2015. годи­не на коме су при­ка­за­не пет пред­ста­ве на Вели­кој и […]

Коментари су искључени на Глумачка награда „Цацина лента“ за Марију Миладиновић Наставите читање →

Хумано и насмејано вече у Ћуприји

Stand Up караван у Ћуприји

У Ћупри­ји је у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, одр­жан хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ на коме су уз гла­сан смех и апла­у­зе при­ку­пља­на сред­ства за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Пара­ћин Сала Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“, про­стор у коме сво­је пред­ста­ве изво­ди ћуприј­ско Град­ско позо­ри­ште „Мора­ви­ште“, била је место деша­ва­ња овог хума­ни­тар­ног насту­па на коме […]

Коментари су искључени на Хумано и насмејано вече у Ћуприји Наставите читање →

Хуманитарни „Стендап караван“ за Позориште Параћин у Ћуприји

Stand Up karavan u Ćupriji

Хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ орга­ни­за­ци­је Standup.rs биће одр­жан у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, у Ћупри­ји у орга­ни­за­ци­ји Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а у сарад­њи са Град­ским позо­ри­штем „Мора­ви­ште“ из Ћупри­је Стен­дап коми­ча­ри Ненад Дани­ло­вић, позна­ти­ји као Неша Бри­џис, Алек­сан­дар Пери­шић и Јеле­на Рада­но­вић насту­пи­ће у сали Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“ у Ћупри­ји у окви­ру „Стен­дап […]

Коментари су искључени на Хуманитарни „Стендап караван“ за Позориште Параћин у Ћуприји Наставите читање →

„Stand Up караван“ протутњао кроз Параћин

Публика пред наступ Срђана Динчића и Неше Бриџиса

У петак, 14. фебру­а­ра 2014. годи­не кроз Пара­ћин је про­тут­њао „Stand Up кара­ван“, задр­жав­ши се око сат и по вре­ме­на у ско­ро до послед­њег места испу­ње­ном пара­ћин­ском Позо­ри­шту Stand up коми­ча­ри Срђан Дин­чић и Ненад Дани­ло­вић, позна­ти­ји као Неша Бри­џис, сво­јом духо­ви­то­шћу и дови­тљи­во­шћу насме­ја­ли су више од 300 Пара­ћи­на­ца и гости­ју из окол­них места […]

2 Коментари Наставите читање →

Stand Up комедија: Неша Бриџис и Срђан Динчић у Параћину

Неша Бриџис и Срђан Динчић

У окви­ру „Stand Up кара­ва­на“ орга­ни­за­ци­је Standup.rs, а у сарад­њи са Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ком асо­ци­ја­ци­јом „Арти­ја“, у Пара­ћин у петак 14. фебру­а­ра 2014. годи­не сти­жу два тре­нут­но нај­тра­же­ни­ја stand up коми­ча­ра код нас – Неша Бри­џис (Nesha Bridges) и Срђан Дин­чић! Ко жели 14. фебру­а­ра да се заљу­би у смех, место и вре­ме састан­ка је Позо­ри­ште Параћин […]

Коментари су искључени на Stand Up комедија: Неша Бриџис и Срђан Динчић у Параћину Наставите читање →