Архиве ознака: позориште

Марија Миладиновић, награда „Цацина лента“

Глумачка награда „Цацина лента“ за Марију Миладиновић

Мари­ја Мила­ди­но­вић, глу­ми­ца Град­ског позо­ри­шта Јаго­ди­на и чла­ни­ца КУА „Арти­ја“, добит­ник је награ­де „Цаци­на лен­та“ за нај­бо­љу глу­ми­цу 7. Фести­ва­ла коме­ди­је „Јован Кне­же­вић Цаца“ у Новом Бече­ју, за уло­гу Жива­не у пред­ста­ви „Херо­ји“.

Марија Миладиновић, награда „Цацина лента“

Марија Миладиновић, награда „Цацина лента“

Фести­вал „Јован Кне­же­вић Цаца“ је тра­јао од 26. до 31. окто­бра 2015. годи­не на коме су при­ка­за­не пет пред­ста­ве на Вели­кој и три на Дечи­јој сце­ни. Послед­њег дана фести­ва­ла су доде­ље­не награ­де, а жири су чини­ли глу­мац и пред­сед­ник жири­ја Ненад Ока­но­вић и реди­те­љи и чла­но­ви жири­ја Алек­сан­дар Волић и Сло­бо­дан Прерадовић.

Stand Up караван у Ћуприји

Хумано и насмејано вече у Ћуприји

У Ћупри­ји је у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, одр­жан хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ на коме су уз гла­сан смех и апла­у­зе при­ку­пља­на сред­ства за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Параћин

Stand Up караван у Ћуприји

Сала Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“, про­стор у коме сво­је пред­ста­ве изво­ди ћуприј­ско Град­ско позо­ри­ште „Мора­ви­ште“, била је место деша­ва­ња овог хума­ни­тар­ног насту­па на коме је при­ку­пље­но 23.500 дина­ра за Позо­ри­ште Пара­ћин, које је у попла­ви 15. маја дожи­ве­ло оргом­ну ште­ту про­це­ње­ну на 6.239.900 дина­ра. Поред Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, орга­ни­за­ци­је Standup.rs, којој при­па­да­ју стен­дап коми­ча­ри, и Град­ског позо­ри­шта „Мора­ви­ште“ у орга­ни­за­ци­ју овог насту­па укљу­чио се и клуб exFontana из Пара­ћи­на који је усту­пио сво­је озвучење.

Пре самог почет­ка насту­па поде­ље­но је и неко­ли­ко књи­га, изда­ња КУА „Арти­ја“, неко­ли­ци­ни који су се одлу­чи­ли да са 250 дина­ра помог­ну ову акци­ју, а која је сви­ма без изу­зе­та­ка дари­ва­ла смех захва­љу­ју­ћи одлич­ним насту­пи­ма Алек­сан­дра Пери­ши­ћa, Јеле­не Рада­но­вић и Нена­да Дани­ло­ви­ћа, позна­ти­јег као Неша Бри­џис.

Stand Up караван у Ћуприји - Александар Перишић

Алек­сан­дар Перишић

Stand Up караван у Ћуприји - Јелена Радановић

Јеле­на Радановић

Stand Up караван у Ћуприји - Ненад Даниловић

Ненад Дани­ло­вић – Nesha Bridges

Ова акци­ја и при­ку­пље­на сред­ства, скром­на у одно­су на про­це­ње­ну ште­ту, тре­ба да буду под­стрек и позив и дру­гим орга­ни­за­ци­ја­ма, удру­же­њи­ма, клу­бо­ви­ма па и поје­дин­ци­ма, који се баве кул­ту­ром и умет­но­шћу, да допри­не­су сва­ко на свој начин да Позо­ри­ште Пара­ћин поно­во буде ста­ро добро позо­ри­ште у Параћину.

Деша­ва­ње су про­пра­ти­ли еки­пе ТВ Ћупри­ја и ТВ Канал М из Параћина.

Stand Up karavan u Ćupriji

Хуманитарни „Стендап караван“ за Позориште Параћин у Ћуприји

Хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ орга­ни­за­ци­је Standup.rs биће одр­жан у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, у Ћупри­ји у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а у сарад­њи са Град­ским позо­ри­штем „Мора­ви­ште“ из Ћуприје

Stand Up karavan u Ćupriji

Стен­дап коми­ча­ри Ненад Дани­ло­вић, позна­ти­ји као Неша Бри­џис, Алек­сан­дар Пери­шић и Јеле­на Рада­но­вић насту­пи­ће у сали Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“ у Ћупри­ји у окви­ру „Стен­дап кара­ва­на“ који ће има­ти хума­ни­тар­ни карак­тер. Новац који ће бити при­ку­пљен од кара­та биће дона­ци­ја за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Пара­ћи­ну, у коме је 15. маја у попла­ви која је пого­ди­ла Пара­ћин наста­ла огром­на ште­та про­це­ње­на на 6.239.900 динара.

Поче­так хума­ни­тар­ног насту­па зака­зан је за 20 часо­ва, а цена кар­те, тј. износ дона­ци­је је 250 динара.

Као дан осни­ва­ња позо­ри­шта у Пара­ћи­ну узи­ма се 1. окто­бар 1926. годи­не, дан када је осно­ва­но Прво диле­тант­ско позо­ри­ште гра­да Пара­ћи­на, а шес­де­се­тих годи­на усе­ља­ва се у нову, сво­ју тех­нич­ки и функ­ци­о­нал­но опре­мље­ну зграду.

О стен­да­пе­ри­ма који ће насту­пи­ти више на линковима:
Nenad Danilović aka Nesha Bridges
Aleksandar Perišić
Jelena Radanović

Публика пред наступ Срђана Динчића и Неше Бриџиса

„Stand Up караван“ протутњао кроз Параћин

У петак, 14. фебру­а­ра 2014. годи­не кроз Пара­ћин је про­тут­њао „Stand Up кара­ван“, задр­жав­ши се око сат и по вре­ме­на у ско­ро до послед­њег места испу­ње­ном пара­ћин­ском Позоришту

Публика пред наступ Срђана Динчића и Неше Бриџиса

Публи­ка пред наступ Срђа­на Дин­чи­ћа и Неше Бриџиса

Stand up коми­ча­ри Срђан Дин­чић и Ненад Дани­ло­вић, позна­ти­ји као Неша Бри­џис, сво­јом духо­ви­то­шћу и дови­тљи­во­шћу насме­ја­ли су више од 300 Пара­ћи­на­ца и гости­ју из окол­них места и тиме оправ­да­ли ука­за­но им пове­ре­ње да ће доне­ти смех и у Пара­ћин. И то какав смех, често громогласан!

Неша Бриџис

Ненад Дани­ло­вић, или­ти Неша Бри­џис (Nesha Bridges)

Срђан Динчић

Срђан Дин­чић

Док су након оче­ки­ва­но доброг насту­па Срђа­на и Неше углав­ном мла­ди српљи­во чека­ли у реду да неком фото­гра­фи­јом ове­ко­ве­че ове тре­нут­ке са коми­ча­ри­ма, оста­ли су вид­но задо­вољ­ни и опи­је­ни сме­хом уме­сто вином оти­шли да иско­ри­сте још мало од дана у коме се сла­ви брач­на љубав и вер­ност или пока­зу­је заљу­бље­ност. А уз смех све то нека­ко дође лак­ше, па и овда­шње избор­не кампање.

Stand Up кара­ван“ орга­ни­зо­ван је у сарад­њи са Standup.rs – Цен­тром за развој новог позо­ри­шног изра­за и Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, као и уз медиј­ску подр­шку РТВ „Канал М“ из Пара­ћи­на, Пор­та­ла Помо­ра­вље (035info.rs) и Неза­ви­сног пор­та­ла општи­не Пара­ћин (opstinaparacin.info).

Неша Бриџис и Срђан Динчић

Stand Up комедија: Неша Бриџис и Срђан Динчић у Параћину

У окви­ру „Stand Up кара­ва­на“ орга­ни­за­ци­је Standup.rs, а у сарад­њи са Књи­жев­но-умет­нич­ком асо­ци­ја­ци­јом „Арти­ја“, у Пара­ћин у петак 14. фебру­а­ра 2014. годи­не сти­жу два тре­нут­но нај­тра­же­ни­ја stand up коми­ча­ра код нас – Неша Бри­џис (Nesha Bridges) и Срђан Динчић!

Неша Бриџис и Срђан Динчић

Ко жели 14. фебру­а­ра да се заљу­би у смех, место и вре­ме састан­ка је Позо­ри­ште Пара­ћин у 20 часова.

Цена кар­те у прет­про­да­ји је 250, а на дан деша­ва­ња 300 дина­ра. Кар­те се могу купи­ти на бла­гај­ни Позо­ри­шта Параћин.

Stand Up karavan u Paraćinu

Ком­пи­ла­ци­је са рани­јих насту­па Неше Бри­џи­са и Срђа­на Динчића: