Архиве ознака: хуманитарно

Stand Up караван у Ћуприји

Хумано и насмејано вече у Ћуприји

У Ћупри­ји је у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, одр­жан хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ на коме су уз гла­сан смех и апла­у­зе при­ку­пља­на сред­ства за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Параћин

Stand Up караван у Ћуприји

Сала Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“, про­стор у коме сво­је пред­ста­ве изво­ди ћуприј­ско Град­ско позо­ри­ште „Мора­ви­ште“, била је место деша­ва­ња овог хума­ни­тар­ног насту­па на коме је при­ку­пље­но 23.500 дина­ра за Позо­ри­ште Пара­ћин, које је у попла­ви 15. маја дожи­ве­ло оргом­ну ште­ту про­це­ње­ну на 6.239.900 дина­ра. Поред Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, орга­ни­за­ци­је Standup.rs, којој при­па­да­ју стен­дап коми­ча­ри, и Град­ског позо­ри­шта „Мора­ви­ште“ у орга­ни­за­ци­ју овог насту­па укљу­чио се и клуб exFontana из Пара­ћи­на који је усту­пио сво­је озвучење.

Пре самог почет­ка насту­па поде­ље­но је и неко­ли­ко књи­га, изда­ња КУА „Арти­ја“, неко­ли­ци­ни који су се одлу­чи­ли да са 250 дина­ра помог­ну ову акци­ју, а која је сви­ма без изу­зе­та­ка дари­ва­ла смех захва­љу­ју­ћи одлич­ним насту­пи­ма Алек­сан­дра Пери­ши­ћa, Јеле­не Рада­но­вић и Нена­да Дани­ло­ви­ћа, позна­ти­јег као Неша Бри­џис.

Stand Up караван у Ћуприји - Александар Перишић

Алек­сан­дар Перишић

Stand Up караван у Ћуприји - Јелена Радановић

Јеле­на Радановић

Stand Up караван у Ћуприји - Ненад Даниловић

Ненад Дани­ло­вић – Nesha Bridges

Ова акци­ја и при­ку­пље­на сред­ства, скром­на у одно­су на про­це­ње­ну ште­ту, тре­ба да буду под­стрек и позив и дру­гим орга­ни­за­ци­ја­ма, удру­же­њи­ма, клу­бо­ви­ма па и поје­дин­ци­ма, који се баве кул­ту­ром и умет­но­шћу, да допри­не­су сва­ко на свој начин да Позо­ри­ште Пара­ћин поно­во буде ста­ро добро позо­ри­ште у Параћину.

Деша­ва­ње су про­пра­ти­ли еки­пе ТВ Ћупри­ја и ТВ Канал М из Параћина.

Stand Up karavan u Ćupriji

Хуманитарни „Стендап караван“ за Позориште Параћин у Ћуприји

Хума­ни­тар­ни наступ „Стен­дап кара­ва­на“ орга­ни­за­ци­је Standup.rs биће одр­жан у сре­ду, 25. јуна 2014. годи­не, у Ћупри­ји у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а у сарад­њи са Град­ским позо­ри­штем „Мора­ви­ште“ из Ћуприје

Stand Up karavan u Ćupriji

Стен­дап коми­ча­ри Ненад Дани­ло­вић, позна­ти­ји као Неша Бри­џис, Алек­сан­дар Пери­шић и Јеле­на Рада­но­вић насту­пи­ће у сали Музич­ке шко­ле „Душан Ско­вран“ у Ћупри­ји у окви­ру „Стен­дап кара­ва­на“ који ће има­ти хума­ни­тар­ни карак­тер. Новац који ће бити при­ку­пљен од кара­та биће дона­ци­ја за сани­ра­ње после­ди­ца попла­ве у Позо­ри­шту Пара­ћи­ну, у коме је 15. маја у попла­ви која је пого­ди­ла Пара­ћин наста­ла огром­на ште­та про­це­ње­на на 6.239.900 динара.

Поче­так хума­ни­тар­ног насту­па зака­зан је за 20 часо­ва, а цена кар­те, тј. износ дона­ци­је је 250 динара.

Као дан осни­ва­ња позо­ри­шта у Пара­ћи­ну узи­ма се 1. окто­бар 1926. годи­не, дан када је осно­ва­но Прво диле­тант­ско позо­ри­ште гра­да Пара­ћи­на, а шес­де­се­тих годи­на усе­ља­ва се у нову, сво­ју тех­нич­ки и функ­ци­о­нал­но опре­мље­ну зграду.

О стен­да­пе­ри­ма који ће насту­пи­ти више на линковима:
Nenad Danilović aka Nesha Bridges
Aleksandar Perišić
Jelena Radanović