Жикишон 2013

Побед­нич­ки афо­ри­зам за награ­ду „Зоран Матић Мазос“ на тему кари­ка­ту­ре Гора­на Ћели­ча­ни­на:

Карикатура аутора Горана Ћеличанина

Нај­бо­ље да умјет­ност уокви­ри­мо у теле­ви­зо­ре,
иона­ко је теле­ви­зи­ја дик­ти­ра.

Милан Стан­чић (Сара­је­во, БиХ)