Жикишон 2013

Тре­ће­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“:

КУКУРИКОС ЕСПЕРАНТОС

Поста­вио певац мамац
свом ком­ши­ји пре­ко гра­не
ал’ ком­ши­ја био Немац
не разу­ме срп­ске ране.

Енгле­зу се тад окре­ну
пти­це­пев­цу, угла­ђе­но,
ни Енглез се ич не пре­ну
куку­рик­ну повре­ђе­но.

Људи моји да ли има
ико да ме схва­ти јутрос?
Језик мој изгле­да њима
еспе­ран­то, еспе­ран­тос…

Мир­ја­на Бал­те­за­ре­вић (Ниш)