Карикатура аутора Горана Ћеличанина

Жикишон 2013

Тре­ће­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и уметност“:

 1. Са кул­ту­ром смо се само јед­ном сре­ли и од тада губи јој се сва­ки траг.
 2. Умет­ност нам лежи, а и нама је тако најбоље.
 3. Кул­ту­ра нам је при­зна­та у све­ту, овде само у заба­че­ним крајевима.
 4. О умет­но­сти зна­мо мно­го, а неко­ли­ко пута о њој смо и разговарали.
 5. Кул­ту­ра се овде није ни при­ми­ла коли­ко је нађубрено.
 6. Кул­ту­ру има­мо у малом прсту, у сред­њем нам је кодекс понашања.
 7. Коли­ко смо начи­та­ни, кул­ту­ра нам није ни потребна.
 8. Умет­ност нам иде од руке, а јед­но­га дана ћемо и прописати.
 9. Кул­ту­ру смо насле­ди­ли, само нема­мо је коме оставити.
 10. Са кул­ту­ром тре­ба зна­ти, зато се ми и бави­мо дру­гим пословима.
 11. У умет­ност сам заљу­бљен, а и бар јед­ном месеч­но раз­гле­дам џеп­не књиге.
 12. Кул­ту­ра нам је вео­ма рас­про­стра­ње­на, а спро­во­ди­мо је и по кућама.
 13. О умет­но­сти знам све, а видео сам и њен музеј на слици.
 14. Није баш кул­тур­но, али при­гу­сти­ло нам је.
 15. Кул­ту­ра нам се пови­ла, тра­жи зрно мудрости.

Весе­лин Гај­да­ше­вић Шљар­ков (Феке­тић)