Карикатура аутора Горана Ћеличанина

Жикишон 2013

Прво­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и уметност“:

УХАПШЕНА УМЕТНОСТ

На екстра­ди виле жалопојке
Осмех кра­де зве­зда падалица
Грло пуно сили­кон­ског гласа
Низ ули­це пусте месец таласа

А на месту зва­ном “гово­ри­ште”
Ври­ште песме – ври­ште гавранови
Руком тап­ка­ју песни­ка по глави
Ногом рију – умет­ност се слави

Црне тач­ке у очи­ма плавим
Сли­ка све­ца испод рого­ва трофеја
Вире кесе пија­ног боема
На трпе­зи – поло­мље­на шема

Цви­ле пти­це све­тлост им се ломи
И месе­чи­на у обла­ку се дави
На широ­ком путу кора­ча­ју црви
Зами­ру речи изме­ђу бла­та и крви

Плит­ку воду газе носорози
Са висо­ког тро­на пада­ју магле
Жмир­ка­ју очи услед хлад­них зима
Ухап­ше­на умет­ност – ухап­ше­на рима!

Олга Ман­чић Ружић Лоди­ка (Пара­ћин)