Жикишон 2013

Прво­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“:

УХАПШЕНА УМЕТНОСТ

На екстра­ди виле жало­пој­ке
Осмех кра­де зве­зда пада­ли­ца
Грло пуно сили­кон­ског гла­са
Низ ули­це пусте месец тала­са

А на месту зва­ном “гово­ри­ште”
Ври­ште песме – ври­ште гавра­но­ви
Руком тап­ка­ју песни­ка по гла­ви
Ногом рију – умет­ност се сла­ви

Црне тач­ке у очи­ма пла­вим
Сли­ка све­ца испод рого­ва тро­фе­ја
Вире кесе пија­ног бое­ма
На трпе­зи – поло­мље­на шема

Цви­ле пти­це све­тлост им се ломи
И месе­чи­на у обла­ку се дави
На широ­ком путу кора­ча­ју црви
Зами­ру речи изме­ђу бла­та и крви

Плит­ку воду газе носо­ро­зи
Са висо­ког тро­на пада­ју магле
Жмир­ка­ју очи услед хлад­них зима
Ухап­ше­на умет­ност – ухап­ше­на рима!

Олга Ман­чић Ружић Лоди­ка (Пара­ћин)