Карикатура аутора Горана Ћеличанина

Жикишон 2013

Дру­го­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и уметност“:

 1. Поку­шао сам да избег­нем тра­ге­ди­ју, али нисам успео. Оти­шао сам у позориште.
 2. Наша умет­ност се разви­ја у више пра­ва­ца. Неки воде у кич, а неки у шунд.
 3. Наћи паре за кул­ту­ру, е то је пра­ва уметност!
 4. Нека­да је кул­ту­ра била деве­та рупа на сви­ра­ли. Дана­шње сви­ра­ле има­ју мно­го више рупа.
 5. Ако сте глад­ни кул­ту­ре и жед­ни умет­но­сти, умре­ће­те врло брзо.
 6. Не тре­ба нам култ лич­но­сти, већ лич­на култура.
 7. Кул­ту­ра про­ста­клу­ка и умет­ност коруп­ци­је су врхун­ски поли­тич­ки перформанси.
 8. Мно­ги воле да оби­ла­зе уста­но­ве кул­ту­ре. У широ­ком луку.
 9. Узео је књи­гу у руке. Тре­ба­ло му је нешто да нало­жи ватру.
 10. Про­ма­шио сам тему књи­жев­ног кон­кур­са, али сам пого­дио кор­пу за отпатке.
 11. Сед­ма умет­ност је нека­да била осмо свет­ско чудо, а данас је деве­ти круг пакла.
 12. Кул­ту­ра је при­о­ри­тет. На листи за одстрел.
 13. Спа­ла књи­га на бестселер.
 14. Умет­ни­ци свих зема­ља, забо­ра­ви­те наци­о­нал­не границе!
 15. Када ће годи­не кул­ту­ре доби­ти свој датум?

Бра­ти­слав Коста­ди­нов (Кру­ше­вац)