Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Жикишон 2015

Дру­го­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ на тему „Пу, спас за све нас“:

 1. Мате­ри­јал­не беде се први спа­су духов­ни бедници.
 2. Неки ће успе­ти да се спа­су, а оста­ли ће ући у статистику.
 3. Да би спа­си­ли сво­је функ­ци­је, поли­ти­ча­ри не пита­ју коли­ко то кошта држав­ног новца.
 4. Сви ви који оче­ку­је­те спас од држа­ве, боље напи­ши­те тестамент.
 5. Давље­ник се и за сла­ма­ри­цу хвата.
 6. Спа­си­ли смо се, а онда је зазво­нио будилник.
 7. Сигур­на кућа за кри­ми­нал­це се нала­зи на адре­си вла­да­ју­ће партије.
 8. Како жели­те да спа­си­те фир­му – сте­ча­јем или ликвидацијом?
 9. Нема нам спа­са. Мора­ће­мо у Европ­ску унију.
 10. Како жели­те да се спа­си­те – само­у­би­ством или еутаназијом?
 11. Само сло­га Срби­на спа­са­ва. Али тре­нут­но нема­мо кворум.
 12. Слам­ка спа­са је само шупља при­ча која не држи воду.
 13. Вла­да је про­мо­ви­са­ла спа­со­но­сни пре­па­рат за гра­ђа­не који садр­жи вита­ми­не Б, Е, Д, А.
 14. Само сво­га Србин спасава!
 15. Спа­сио сам образ. Ђон је остао читав.

Бра­ти­слав Коста­ди­нов (Кру­ше­вац)