Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Жикишон 2015

Тре­ће­на­гра­ђе­на при­ча на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ на сло­бод­ну тему:

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ

– Што се тиче рефор­ми, од њих неће­мо оду­ста­ти – тихим, али одлуч­ним гла­сом , рече човек за говорницом.

У паке­ту реформ­ских мера одлу­чи­ли смо да уки­не­мо ТВ прет­пла­ту као непо­тре­бан изда­так за наше гра­ђа­не, а уме­сто прет­пла­те, уве­де­мо ТВ так­су. После уки­да­ња ТВ прет­пла­те и уво­ђе­ња ТВ так­се, сле­ди рефор­ма и у јав­ном саобраћају.

Уки­да се так­си пре­воз, али се зато уво­ди пла­ће­ни пре­воз. Разли­ка изме­ђу ста­рог нее­фи­ка­сног так­си и новог, ефи­ка­сног, пла­ће­ног пре­во­за је у томе што ће се, пре­воз врши­ти транс­порт­ним средствима.

А не вози­ли­ма, као што је до сада био случај.

Исто­вре­ме­но, пла­ћа­ње кешом ће бити заме­ње­но гото­ви­ном, а напла­та ће се врши­ти у пара­ма, а не у нов­цу, како је до сада био обичај.

Нови­на је и да ће пла­ћа­ње кар­ти­ца­ма или чеко­ви­ма, биће заме­ње­но без­го­то­вин­ским плаћањем.

Што се тиче нај­ве­ћег град­ског пре­во­зни­ка и систе­ма БусПлус, пре­ду­зе­ти су кора­ци за осни­ва­ње кћер­ке фир­ме која ће се зва­ти “Баш­Баш БусПлус” која ће напла­ћи­ва­ти кар­те и дру­ге под име­ном “Али­О­но Баш­Баш БусПлус”, која ће вра­ћа­ти кусур.

Реал­не про­гно­зе гово­ре, да неће бити виших цена карата.

Уко­ли­ко не поскупе.

До поску­пље­ња може да дође у слу­ча­ју ско­ка цена наф­те на свет­ском тржи­шту или ско­ка евра на домаћем.

Уко­ли­ко ома­не наф­та и евро, поску­пи­ће, јер није одав­но. А није.

Гла­си­не о појеф­ти­ње­њу су се пока­за­ле као зло­на­ме­ран спин, као мно­го пута до сада.

Нисмо раз­ма­тра­ли могућ­ност појеф­ти­ње­ња, јер се пока­за­ло да је то пре­ва­зи­ђе­на еко­ном­ска кате­го­ри­ја. Као таква пот­па­ла је под гиљо­ти­ну про­пи­са, коју смо изве­ли у прет­ход­ном периоду.

Желим да вас оба­ве­стим, да смо запо­че­ли и рефор­му јав­не упра­ве и јав­них пре­ду­зе­ћа. Први кора­ци су већ предузети.

Тако ће, ових дана, у окви­ру депар­ти­за­ци­је над­зор­них одбо­ра, пар­тиј­ски кадро­ви бити заме­ње­ни страначким.

Али, о томе више на сле­де­ћој кон­фе­рен­ци­ји за штампу.

Има ли питања?

Пре­драг Н. Рашу­ла (Срем­ска Митровица)