Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Жикишон 2015

Тре­ће­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ на тему „Пу, спас за све нас“:

 1. Успе­шно је допри­нео акци­ји спа­ша­ва­ња. Скло­нио се да не смета.
 2. Спа­сио је пре­ду­зе­ће од гаше­ња. Рекао је ватро­га­сци­ма погре­шну адресу.
 3. Срби­ја је брод који пола­ко тоне. Сре­ћом, због ниског ната­ли­те­та, биће довољ­но места у чам­ци­ма за спасавање.
 4. Нашег спа­си­о­ца није било тешко пре­по­зна­ти. Сли­ка у читу­љи је била нови­јег датума.
 5. Уме­сто да нам пру­же слам­ку спа­са, тре­ти­ра­ју нас као Алај­бе­го­ву сламу.
 6. Чим су дошли на власт, испо­што­ва­ли су основ­ни прин­цип спа­ша­ва­ња. Прво су збри­ну­ли сво­је жене и децу.
 7. Обе­ћа­ва­ју нам све­тло на кра­ју туне­ла. Бежа­ли су они и рани­је из затвора.
 8. Про­шла годи­на је била спа­со­но­сна. Толи­ко акци­ја спа­ша­ва­ња дуго нисмо имали.
 9. Зашто бисмо се спа­ша­ва­ли од попла­ва? И ова­ко дише­мо на шкрге.
 10. Тар­за­на су спа­си­ли мај­му­ни. Ми се, изгле­да, узда­мо у погре­шне људе.
 11. Спа­ша­вај се ко може! Ко не може, и није за коалицију.
 12. Спа­си­лач­ка еки­па је на тере­ну. Фуд­бал­ски савез, дакле, чини све да про­на­ђе изгу­бље­не бодо­ве у квалификацијама.
 13. Уза­луд тра­жим спас у игра­ма на сре­ћу. Послед­њи пут су ме изву­кли из буб­ња кад сам се као мали загла­вио у веш машини.
 14. Уме­сто у мир­ну луку спа­са, упло­вих у брач­не воде.

Игор Кри­шан (Зре­ња­нин)