КУА Артија

Конкурс за алманах афористичара „Афотека 2“

КУА АртијаКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и интер­нет сајт „Лига духо­ви­тих“ рас­пи­су­ју кон­курс за уче­ство­ва­ње у изда­ва­њу алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра под нази­вом „Афо­те­ка 2“.

Потреб­но је посла­ти 50 афо­ри­за­ма на неком од јези­ка бив­ших југо­сло­вен­ских репу­бли­ка до 1. маја 2013. годи­не на и-мејл адре­се: artija.kua@gmail.com и ligaduhovitih@ligaduhovitih.com, од којих ће бити напра­вљен ужи избор од по 15 афо­ри­за­ма. Афо­ри­зми могу бити обја­вљи­ва­ни у аутор­ским књи­га­ма или дру­гим изда­њи­ма. Тема афо­ри­за­ма није одре­ђе­на. При­ре­ђи­ва­чи алма­на­ха задр­жа­ва­ју пра­во ода­би­ра афо­ри­за­ма о чему ће аутор бити оба­ве­штен и на осно­ву тога одлу­чи­ти да ли конач­но жели да уче­ству­је. Уз афо­ри­зме посла­ти и кра­ћу био­гра­фи­ју.

Пар­ти­ци­па­ци­ја за уче­ство­ва­ње у алма­на­ху је 2.300,00 дина­ра (или у про­тив­вред­но­сти око 20 евра). Упла­те се врше до 17. маја 2013. годи­не. Мини­мум ода­бра­них ауто­ра је 30 да би се изми­ри­ли сви тро­шко­ви при­пре­ме и штам­па­ња у тира­жу од 500 при­ме­ра­ка на око 100 стра­на фор­ма­та А5 са пла­сти­фи­ци­ра­ним кори­ца­ма у боји. У слу­ча­ју да има више ауто­ра број стра­на биће пове­ћан. При­ре­ђи­ва­чи­ма оста­је 100 при­ме­ра­ка за пре­зен­то­ва­ње алма­на­ха, а сва­ко од ауто­ра доби­ја про­пор­ци­о­на­лан број од пре­о­ста­лих 400 при­ме­ра­ка. Ауто­ри ван Срби­је нак­над­но сно­се тро­шко­ве поштарине.

Ујед­но се пози­ва­ју илу­стра­то­ри и кари­ка­ту­ри­сти да се при­кљу­че илу­стро­ва­њу алма­на­ха и њима ће при­па­сти по 2 до 5 при­ме­ра­ка, у зави­сно­сти од бро­ја при­ја­вље­них аутора.

Ауто­ри који буду уче­ство­ва­ли у изда­ва­њу овог алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра могу у свом месту живље­ња у сарад­њи са локал­ним орга­ни­за­ци­ја­ма и дру­гим засту­пље­ним ауто­ри­ма орга­ни­зо­ва­ти про­мо­ци­ју, а Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ ће заин­те­ре­со­ва­ним орга­ни­за­ци­ја­ма посла­ти зва­ни­чан допис.

Упла­те пар­ти­ци­па­ци­ја врши­ће се на жиро-рачун Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ (ул. Мило­ва­на Гли­ши­ћа 28, Пара­ћин) 160-370483-53 (Banka Intesa) уз свр­ху упла­те „Пар­ти­ци­па­ци­ја за алма­нах Афо­те­ка 2“. (Изглед попу­ње­не уплат­ни­це нала­зи се у додат­ку кон­кур­са.) Упла­та пар­ти­ци­па­ци­је ауто­ра који живе ван тери­то­ри­је Срби­је и пре­у­зи­ма­ње при­ме­ра­ка књи­ге извр­ши­ће се по договору.

Кон­курс за први алма­нах афо­ри­сти­ча­ра под нази­вом „Афо­те­ка“, обја­вљен 2012. годи­не, успе­шно је завр­шен. У књи­зи се нашло 29 ауто­ра са по 15 афо­ри­за­ма, као и радо­ви дво­ји­це кари­ка­ту­ри­ста. Књи­га је пред­ста­вље­на у више штам­па­них и елек­трон­ских меди­ја на про­сто­ру бив­ше Југо­сла­ви­је уз пет про­мо­ци­ја у Срби­ји и Маке­до­ни­ји. Про­мо­тив­ни спот Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ на лин­ку: http://youtu.be/5IEVqYsi0d8

При­ре­ђи­ва­чи алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра су: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и заступ­ник КУА „Арти­ја“; Горан Радо­са­вље­вић, сати­ри­чар, вла­сник и уред­ник интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“; и, Мио­драг Сто­шић, хумо­ри­ста и сатиричар.

Изда­ва­чи и при­ре­ђи­ва­чи задр­жа­ва­ју пра­во обја­вљи­ва­ња афо­ри­за­ма и кари­ка­ту­ра у штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма ради про­мо­ви­са­ња књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка 2“.

Зва­нич­ни интер­нет сајт Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“: kua.artija.net
Интер­нет сајт „Лига духо­ви­тих“: ligaduhovitih.com

Афотека 2 - налог за уплату

[google_plusone href=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ size=“medium“ float=“left“ annotation=“inline“ language=“Serbian“] [fbshare url=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ type=“button“ float=“left“] [fblike url=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ style=“button_count“ float=“left“ showfaces=“false“ width=“135″ verb=“like“ font=“arial“ locale=“sr_RS“] [twitter url=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ style=“horizontal“ text=“Конкурс за алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2″“ float=“left“]