Театар 78

„Кратке мисли дугих размишљања“ и „Афотека“ заједно у Београду

Театар 78Прва и дру­га књи­га Библи­о­те­ке „Арти­ја“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра ‘Афо­те­ка'“ и „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ Мића Луки­ћа, биће пред­ста­вље­не у Бео­гра­ду у про­сто­ру позо­ри­шта „Теа­тар 78“ (Ресав­ска 78), у неде­љу 17. фебру­а­ра 2013. годи­не са почет­ком у 15 часова.

Аутор књи­ге афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ Мићо Лукић први пут ће сво­ју књи­гу пред­ста­ви­ти чита­лач­кој публи­ци после њеног обја­вљи­ва­ња почет­ком децем­бра 2012. годи­не. Рецен­зент књи­ге је позна­ти афо­ри­сти­чар Срба Павло­вић, а поред њега у пред­ста­вља­њу књи­ге уче­сто­ва­ће заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Миленковић.

„Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра ‘Афо­те­ка'“ ово ће бити дру­га бео­град­ска про­мо­ци­ја, после про­шло­го­ди­шње про­мо­ци­је новем­бра месе­ца у умет­нич­кој гале­ри­ји „Studio Fine Art Dex“, а укуп­но шеста после Дел­че­ва (Маке­до­ни­ја), Пан­че­ва, Пара­ћи­на и Косов­ске Митро­ви­це. Поред при­ре­ђи­ва­ча књи­ге Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа и Мио­дра­га Сто­ши­ћа, као и Србе Павло­ви­ћа и Мића Луки­ћа, оче­ку­је се дола­зак и дру­гих „афо­те­ка­ра“.

Обе књи­ге је уре­дио „Арти­јин Кре­а­тив­ни Тим“ (А.К.Т.).