КУА Артија

Конкурс за алманах афористичара

КУА АртијаКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и веб сајт „Лига духо­ви­тих“ рас­пи­су­ју кон­курс за уче­ство­ва­ње у изда­ва­њу алма­на­ха афористичара.

Потреб­но је посла­ти 50 афо­ри­за­ма (уз кра­ћу био­гра­фи­ју), до 1. јуна 2012. годи­не на и-мејл адре­су ligaduhovitih@ligaduhovitih.com, од којих ће бити напра­вљен ужи избор. Афо­ри­зми могу бити обја­вљи­ва­ни у аутор­ским књи­га­ма или дру­гим изда­њи­ма. Тема афо­ри­за­ма није одре­ђе­на. При­ре­ђи­ва­чи алма­на­ха задр­жа­ва­ју пра­во ода­би­ра афо­ри­за­ма о чему ће аутор бити оба­ве­штен и на осно­ву тога ће одлу­чи­ти да ли конач­но жели да уче­ству­је. Одлу­ка о нази­ву алма­на­ха биће доне­се­на у Фејс­бук гру­пи „Лига духовитих“.

Пар­ти­ци­па­ци­ја за уче­шће у алма­на­ху је 20 евра у динар­ској про­тив­вред­но­сти на дан упла­те. Мини­мум ода­бра­них ауто­ра је 30 да би се изми­ри­ли сви тро­шко­ви при­пре­ме и штам­па­ња у тира­жу од 500 при­ме­ра­ка на око 100 стра­на фор­ма­та А5 са пла­сти­фи­ци­ра­ним кори­ца­ма у боји. У слу­ча­ју да има више ауто­ра број стра­на биће пове­ћан. При­ре­ђи­ва­чи­ма оста­је 100 при­ме­ра­ка за пре­зен­то­ва­ње алма­на­ха, а сва­ко од ауто­ра доби­ја про­пор­ци­о­на­лан број од пре­о­ста­лих 400 при­ме­ра­ка. Ауто­ри ван Срби­је нак­над­но сно­се тро­шко­ве поштарине.

Ујед­но се пози­ва­ју илу­стра­то­ри и кари­ка­ту­ри­сти да се при­кљу­че илу­стро­ва­њу алма­на­ха, а њима ће при­па­сти део тира­жа пред­ви­ђен за пре­зен­то­ва­ње. Илу­стра­ци­је и кари­ка­ту­ре би било пожељ­но да буду нео­бо­је­не ради јасни­је штам­пе у црно-белој техници.

Ауто­ри који буду уче­ство­ва­ли у изда­ва­њу овог алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра могу у свом месту живље­ња у сарад­њи са локал­ним орга­ни­за­ци­ја­ма и дру­гим засту­пље­ним ауто­ри­ма орга­ни­зо­ва­ти њего­ву про­мо­ци­ју, а Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ ће заин­те­ре­со­ва­ним орга­ни­за­ци­ја­ма посла­ти зва­ни­чан допис.

Упла­те пар­ти­ци­па­ци­ја врши­ће се на жиро-рачун Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ који ће бити нак­над­но доста­вљен ода­бра­ним ауторима.

При­ре­ђи­ва­чи,
Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“)
Горан Радо­са­вље­вић („Лига духовитих“)
Мио­драг Стошић