Неша Бриџис и Срђан Динчић

Stand Up комедија: Неша Бриџис и Срђан Динчић у Параћину

У окви­ру „Stand Up кара­ва­на“ орга­ни­за­ци­је Standup.rs, а у сарад­њи са Књи­жев­но-умет­нич­ком асо­ци­ја­ци­јом „Арти­ја“, у Пара­ћин у петак 14. фебру­а­ра 2014. годи­не сти­жу два тре­нут­но нај­тра­же­ни­ја stand up коми­ча­ра код нас – Неша Бри­џис (Nesha Bridges) и Срђан Динчић!

Неша Бриџис и Срђан Динчић

Ко жели 14. фебру­а­ра да се заљу­би у смех, место и вре­ме састан­ка је Позо­ри­ште Пара­ћин у 20 часова.

Цена кар­те у прет­про­да­ји је 250, а на дан деша­ва­ња 300 дина­ра. Кар­те се могу купи­ти на бла­гај­ни Позо­ри­шта Параћин.

Stand Up karavan u Paraćinu

Ком­пи­ла­ци­је са рани­јих насту­па Неше Бри­џи­са и Срђа­на Динчића: