Архиве ознака: видео

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Параћину

У Параћину спуштена завеса на „Представу о животу“

У сре­ду 4. маја 2016. годи­не у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин одр­жа­на је завр­шна про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „Пред­ста­ва о живо­ту“ Дали­бор­ке Шишма­но­вић Кепчија.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Параћину

Моде­ра­тор про­мо­ци­је књи­ге „Пред­ста­ва о живо­ту“ била је Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ни­ца књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, а о књи­зи су гово­ри­ли и чита­ли афо­ри­зме – уред­ник и рецен­зент Вла­ди­ца Милен­ко­вић и аутор­ка Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Параћину

Упр­кос кишо­ви­том вре­ме­ну публи­ка је при­лич­но попу­ни­ла места у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, у којој су на зидо­ви­ма биле изло­же­не сли­ке Сал­ва­до­ра Дали­ја, и актив­но узе­ла уче­шће у дру­гом делу про­мо­ци­је која се пре­тво­ри­ла у три­би­ну о афо­ри­зми­ма и ути­ца­ју интер­не­та на афо­ри­сти­чар­ско ства­ра­ла­штво. Међу публи­ком је било и гости­ју из Бора и Београда.

Овом при­ли­ком је Вла­ди­ца уру­чио Дали­бор­ки кари­ка­ту­ру Сло­бо­да­на Срди­ћа којом је илу­стро­ван њен афо­ри­зам обја­вљен у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2 и књи­гу афо­ри­за­ма Србе Павло­ви­ћа „Бал­кан­ски сатир“, коју је при­ре­дио Вито­мир Теофиловић.

ПРЕДСТАВА О ЖИВОТУ у Параћину

Прет­ход­не про­мо­ци­је су одр­жа­не у Цири­ху, где Дали­бор­ка живи са поро­ди­цом, и Београду.

Књи­га „Пред­ста­ва о живо­ту“ је обја­вље­на у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ 2015. године.

Пре почет­ка про­мо­ци­је Дали­бор­ка је са Вла­ди­цом Милен­ко­ви­ћем била гост еми­си­је „Шестар“ теле­ви­зи­је „Канал М“ у Параћину.

Изложба о Жикишону у Билтену

Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима

Пара­ћин­ски меди­ји о „Изло­жби о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“, одр­жа­ној у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја 2015. године…

Део члан­ка посве­ћен мани­фе­ста­ци­ји „Ноћ музе­ја“ у 232. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин, обја­вље­ном 21. маја:

Изложба о Жикишону у Билтену

ТВ изве­штај Одсе­ка за инфор­ми­са­ње Општин­ске упра­ве општи­не Пара­ћин за „Вести“ 18. маја:

Владица Миленковић - За сваки случај

Духовит видео позив на промоцију књиге „За сваки случај“

Срђан Дин­чић, стенд-ап коми­чар, сни­мио је скеч којим пози­ва на про­мо­ци­ју књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, обја­вље­не у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“:

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Видео Артикулисање 2013 – од најаве до извештаја и више

Наја­ва Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на РТВ Канал М из Пара­ћи­на 27. маја 2013. годи­не, гост еми­си­је „М попод­не“ био је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, који је поред наја­ве гово­рио и о раду удружења:

При­лог теле­ви­зи­је Општи­не Пара­ћин за вести 1. јуна 2013. године:

Спе­ци­јал­ни при­лог РТВ Канал М при­ка­зан пре­ми­јер­но 6. јуна 2013. године:

Сле­де ама­тер­ски сним­ци насту­па уче­сни­ка Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на YouTube кана­лу КУА „Арти­ја“:

1. Мио­драг Сто­шић, инсер­ти из стенд-ап комедије:

Видео 1

2. Миро­слав Ђор­ђе­вић – Лорд од Беде, инсерт из стенд-ап комедије:

Видео 2

3. Бенд Пли­ша­ни Мали­шан из Гор­њег Мила­нов­ца, део атмо­сфе­ре са наступа:

Видео 3

4. Горан Ћели­ча­нин – црта­ње пор­тре­та, у поза­ди­ни музи­ка са насту­па Вла­ди­ми­ра Недељ­ко­ви­ћа, Зон­та­га у аку­стич­ној варијанти:

Видео 4

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Лесковцу

Није све на папиру, нешто је и на „Артији“

Чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић су у прет­ход­ном пери­о­ду били књи­жев­но актив­ни, на шта је бла­го­вре­ме­но упо­зо­ре­но, и сва­ко ко се нашао у бли­зи­ни био је озра­чен њихо­вим књи­жев­ним стваралаштвом 🙂

Алек­си­на Ђор­ђе­вић је у субо­ту, 6. окто­бра 2012. годи­не, у клу­бу „Грув“ у Лесков­цу про­мо­ви­са­ла сво­ју збир­ку колум­ни и при­ча „Голе жене“ у окви­ру про­гра­ма „Magna cum laude“ 6. фести­ва­ла књи­жев­но­сти „Think Tank Town“.

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Лесковцу

Алек­си­на Ђор­ђе­вић про­мо­ви­ше збир­ку колум­ни и при­ча „Голе жене“ у Лесковцу

При­лог вести општин­ске теле­ви­зи­је „Пара­ћин“ о про­мо­ци­ји књи­ге „Голе жене“ у Лесковцу:

Мар­ко Антић је уче­ство­вао на про­мо­ци­ја­ма збор­ни­ка пое­зи­је и про­зе „Bundolo Offline 3″, у коме је аутор­ски засту­пљен, прво у сре­ду, 26. сеп­тем­бра 2012. годи­не, у „Арт кафе гале­ри­ји“ у Кра­гу­јев­цу, а затим и у неде­љу, 14. окто­бра, у Бео­гра­ду у клу­бу „Иле­га­ла пла­то“ у окви­ру дога­ђа­ја „Poezin Open Poetry“.

Промоција "Bundolo Offline 3"

Промоција "Bundolo Offline 3" у Крагујевцу

Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји „Bundolo Offline 3“ у Крагујевцу

Промоција "Bundolo Offline 3" у Београду

Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји „Bundolo Offline 3“ у Београду

Вла­ди­ца Милен­ко­вић је у петак, 28. сеп­тем­бра 2012. годи­не, у Белој сали Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац био гост мла­дог кру­ше­вач­ког сати­ри­ча­ра Нена­да Вуче­ти­ћа на њего­вој вече­ри хумо­ра и сати­ре, где је у свој­ству сати­ри­ча­ра гово­рио сво­је виђе­ње Вуче­ти­ће­вог стваралаштва.

Вече хумора и сатире Ненада Вучетића

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на „Вече­ри хумо­ра и сати­ре Нена­да Вучетића“

У четвр­так, 4. окто­бра, у Град­ској библи­о­те­ци Пан­че­во је као изда­вач, при­ре­ђи­вач и аутор уче­ство­вао са још неко­ли­ко ауто­ра на про­мо­ви­са­њу Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“. Више о томе у члан­ку вести „Афо­те­ка“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра про­мо­ви­са­на у Пан­че­ву.

У пери­о­ду од 5. до 7. окто­бра уче­ство­вао је на првој књи­жев­ној коло­ни­ји у Липов­цу код Алек­син­ца у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­ног клу­ба „Вели­мир Рајић“ из Алек­син­ца, а у субо­ту, 13. окто­бра, у уло­зи затуп­ни­ка орга­ни­за­то­ра КУА „Арти­ја“ и води­те­ља одр­жао Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ под сло­га­ном „Види­мо се насмејани!“.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“

При­лог вести општин­ске теле­ви­зи­је „Пара­ћин“ о „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“:

Грбаве Танге у Параћину

„Било куда, Танге свуда!“

И би Stand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ у Пара­ћи­ну у башти клу­ба „ex Fontana“, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и клу­ба дома­ћи­на тог 10. авгу­ста 2012. године.

Грбаве Танге у Параћину

„Било куда, Тан­ге свуда!“

Док су се ређа­ли хумо­ри­стич­ки сон­го­ви и обра­де позна­тих хито­ва испре­пле­та­ни са stand up-ом, ске­че­ви­ма и импро­ви­за­ци­јом у овом изу­зет­но духо­ви­том и надах­ну­том насту­пу публи­ка је реа­го­ва­ла повре­ме­ним апла­у­зи­ма. Наступ који је за мно­ге био непо­зна­ни­ца шта оче­ки­ва­ти, упр­кос опшир­ној наја­ви, пра­ћен је нажа­лост без актив­ни­јег уче­шћа публи­ке, што је надо­ме­стио кру­ше­вач­ки сати­ри­чар Ненад Вуче­тић помо­гав­ши у тач­ки ком­по­но­ва­ња песме на лицу места.

Грбаве Танге у Параћину

„Грба­ве Тан­ге“ на делу

Како је и било пред­ви­ђе­но, на бини су се у уло­зи гости­ју нашли сати­ри­чар из Пара­ћи­на и члан КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић, пред­ста­вља­ју­ћи се сво­јим афо­ри­зми­ма, и stand up коми­чар Миро­слав Ђор­ђе­вић, који насту­па под псе­у­до­ни­мом Лорд од Беде, сво­јим крат­ким ске­че­ви­ма и досет­ка­ма који­ма је рафал­но засуо публи­ку и опра­да­но заслу­жио узврат­ни рафал у обли­ку аплауза.

Грбаве Танге у Параћину

Вла­ди­ца Милен­ко­вић са „Грба­вим Тангама“

Грбаве Танге у Параћину

Миро­слав Ђор­ђе­вић, или­ти Лорд од Беде

Пораз ватер­по­ли­ста у полу­фи­на­лу Олим­пиј­ских ига­ра, који је непо­сред­но пре насту­па пра­ћен на вели­ком плат­ну, широк про­стор око про­мет­не баште клу­ба и „бом­бар­до­ва­ње“ хито­ви­ма тур­бо-попу­лар­не музи­ке из обли­жњег кафи­ћа нису допри­не­ли топлој и бли­ској атмо­сфе­ри каква је била потреб­на да би се испра­тио један духо­вит наступ пун дета­ља које је тре­ба­ло похва­та­ти и сло­жи­ти у кабаре.

Грбаве Танге у Параћину

Поглед на башту клу­ба „ex Fontana“ и публику

Након све­га, општи је закљу­чак да би затво­рен или бар огра­ђен про­стор мно­го више допри­нео ства­ра­њу потреб­не атмо­сфе­ре. Али нема тан­ги­ра­ња, јер је ова­ква врста деша­ва­ња само иску­ство више како за орга­ни­за­то­ре и публи­ку, тако и за сам састав „Грба­ве Тан­ге“ и њихо­ве буду­ће насту­пе. И то опет у Пара­ћи­ну, зашто да не?

Грбаве Танге у Параћину

Сни­ма­ње при­ло­га за РТВ „Канал М“

Еки­па РТВ „Канал М“ је, као и до сада када се ради­ло о деша­ва­њи­ма у орга­ни­за­ци­ји КУА „Арти­ја“, била на виси­ни задат­ка и сни­ми­ла при­лог о овом госто­ва­њу који је еми­то­ван у окви­ру њихо­вог програма.

РТВ "Канал М" Параћин

„Артикулисање“ у вестима Општине Параћин и на РТВ „Канал М“

Грб ПараћинаВести о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ на Зва­нич­ној Интер­нет пре­зен­та­ци­ји Општи­не Пара­ћин: “Арти­ку­ли­са­ње” (24.5.2012.) и “Арти­ку­ли­са­ње” – први фести­вал нове Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је “Арти­ја” (1.6.2012.); уз при­лог за вести и спе­ци­јал­ну полу­ча­сов­ну еми­си­ју Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на.

“Артикулисање”

24.5.2012.

Ново­о­сно­ва­на пара­ћин­ска Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја” пред­ста­ви­ла се јав­но­сти пер­фор­ман­сом тро­је чла­но­ва у “Ноћи музе­ја”. Ино­ва­ти­ван при­ступ схва­та­њу књи­жев­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва, као и соп­стве­ном про­мо­ви­са­њу, карак­те­ри­ше Арти­ја­ше – песни­ке, писце, афо­ри­сти­ча­ре и дру­ге умет­ни­ке, оку­пље­не око иде­је да пара­ћин­ској кул­тур­ној сце­ни доне­су све­жи­ну и савре­ме­ност. Удру­же­ње “Арти­ја” наме­ра­ва да се пове­же са слич­ним удру­же­њи­ма из дру­гих гра­до­ва, а први резул­тат те сарад­ње биће фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”, у чијем про­гра­му уче­ству­је књи­жев­ни клуб “Тек­сту­ра” при Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру Ниш. Дола­зак је потвр­дио и Срђан Дин­чић, сати­ри­чар и стенд ап коми­чар, један од сце­на­ри­ста еми­си­је “Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем”, музич­ку подр­шку пру­жи­ће дома­ћи рок бенд “Black night”. На фести­ва­лу, који ће бити одр­жан, 31. маја, од 19h у клу­бу “Ex Fontana”, биће при­ка­зан и доку­мен­тар­ни филм са пре­сти­жног фести­ва­ла “Бел­докс”, о пара­ћин­ској рок сце­ни “Било јед­ном у Пара­ћи­ну”, ауто­ра Бран­ка Радаковића.

Извор вести

“Артикулисање” – први фестивал нове Књижевно-уметничке асоцијације “Артија”

1.6.2012.

Књи­жев­но умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја”, ново­о­сно­ва­но удру­же­ње које пара­ћин­ској кул­ту­ри допри­но­си сво­јим ино­ва­тив­ним при­сту­пом, успе­шно је орга­ни­зо­ва­ло свој први фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”. Пред­ста­вље­ни су аутор­ски радо­ви из неко­ли­ко обла­сти, а фести­вал је одр­жан у клу­бу “Ex Fontana”.

Извор вести

РТВ "Канал М" ПараћинСпе­ци­јал­на полу­ча­сов­на еми­си­ја Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ на RTV Kanal M – Vimeo

Festival umetnosti ARTIKULISANJE from RTV Kanal M on Vimeo.

Перформанс "Летеће књиге"

Перформанс „Летеће књиге“ у „Ноћи музеја“

Чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ одр­жа­ли су пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“ у атри­ју­му пара­ћин­ске библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ 19. маја у окви­ру про­гра­ма мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музеја“.

Перформанс "Летеће књиге"

Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Миле­на Дуло­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић су се сво­јим при­ча­ма, песма­ма и афо­ри­зми­ма у амби­јен­ту атри­ју­ма били­о­те­ке, овом при­ли­ком назва­ног „Арти­јум“, а ожи­вље­ног испре­пле­та­ним жица­ма с којих су виси­ле књи­ге, пред­ста­ви­ли публи­ци на један ефи­ка­сан начин дина­мич­ним и крат­ким исту­пи­ма. Пер­фор­манс „Лете­ће књи­ге“, који је био пред­ви­ђен да тра­је 15 мину­та, а на инси­сти­ра­ње публи­ке тра­јао око пола сата, имао је у току свог тра­ја­ња и буквал­но лете­ће књи­ге ауто­ра пер­фор­ман­са које су упу­ћи­ва­ли пре­ма публици.

"Ноћ музеја" Параћин 2012

Овај пер­фор­манс у атри­ју­му библи­о­те­ке је имао за циљ да скре­не пажњу на све лоши­је ста­ње атри­ју­ма и да се ука­же на неи­ско­ри­шће­не потен­ци­ја­ле гра­да у који­ма би се могла одр­жа­ва­ти кул­тур­на дешавања.

Вести РТВ „Канал М“ Параћин:

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права

Обележен Светски дан књиге и ауторских права

У поне­де­љак, 23. апри­ла 2012. годи­не, у цен­тру Пара­ћи­на Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ је у сарад­њи са Тури­стич­ком орга­ни­за­ци­јом Пара­ћи­на обе­ле­жи­ла Свет­ски дан књи­ге и аутор­ских пра­ва изла­га­њем и про­да­јом аутор­ских књи­га чла­но­ва удружења.

Обележавање Светског дана књиге и ауторских права

Пред Пара­ћин­ци­ма су биле изло­же­не сле­де­ће књи­ге: збир­ка колум­ни и при­ча „Голе жене“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић, афо­ри­зми „Доси­је ФенИКС“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, пое­зи­ја „Мене“ Миле­не Дуло­вић и две књи­ге Биља­не Баба­нић, поет­ска „Со и ветар“ и књи­га за децу „Изне­на­ђен­це!“. Поред наве­де­них књи­га сво­је место је нашло и пар насло­ва у који­ма су уче­шће узе­ли чла­но­ви удру­же­ња пре њего­вог оснивања.

Ко је про­пу­стио при­ли­ку да дође до ових насло­ва моћи ће то да учи­ни у суве­нир­ни­ци Тури­стич­ке орга­ни­за­ци­је Пара­ћи­на или путем стра­ни­це Књи­жа­ра.

Дога­ђај је про­пра­ти­ла пара­ћин­ска теле­ви­зи­ја „Канал М“ при­ло­гом у сво­јој еми­си­ји „М поподне“.

Одлу­ка о обе­ле­жа­ва­њу Свет­ског дана књи­ге и аутор­ских пра­ва доне­та је на Гене­рал­ној кон­фе­рен­ци­ји УНЕ­СКО-а одр­жа­ној у Пари­зу 1995. године.

Вести РТВ „Канал М“ Параћин: