Грб Делчева

После Горњег Адровца, гостовање у Македонији

Грб ДелчеваСати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, госто­ва­ће у Маке­до­ни­ји у Дел­че­ву на све­ча­ној мани­фе­ста­ци­ји пово­дом обе­ле­жа­ва­ња 100 годи­на од доби­ја­ња ста­ту­са гра­да, у окви­ру које ће у петак, 7. сеп­тем­бра 2012. годи­не, бити одр­жа­но Прво интер­на­ци­о­нал­но вече хумо­ра и сатире.

Поред насту­па маке­дон­ских афо­ри­сти­ча­ра и гости­ју из Бугар­ске, како би се пред­ста­ви­ли маке­дон­ској публи­ци из Срби­је пут Маке­до­ни­је Милен­ко­вић ће кре­ну­ти зајед­но са афо­ри­сти­ча­ри­ма Гора­ном Радо­са­вље­ви­ћем и Мио­дра­гом Сто­ши­ћем, који су ујед­но са Милен­ко­ви­ћем и при­ре­ђи­ва­чи Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, а који ће овом при­ли­ком први пут бити зва­нич­но представљен.

1. Интернационално вече хумора и сатире - Делчево 2012

(ПОГЛЕДАЈТЕ КАТАЛОГ – PDF, 601 kB)

Град Дел­че­во се нала­зи на исто­ку Маке­до­ни­је, бли­зу гра­ни­це са Бугар­ском, и сла­ви 100 годи­на од доби­ја­ња Град­ске упра­ве тада­шњег Царе­вог села. Пово­дом обе­ле­жа­ва­ња овог јуби­ле­ја поред поме­ну­те вече­ри хумо­ра и сати­ре биће одр­жа­на и дру­га кул­тур­но-умет­нич­ка деша­ва­ња, спорт­ске актив­но­сти и дру­ге све­ча­но­сти у два дана, 7. и 8. сеп­тем­бра, коли­ко ће тра­ја­ти ова мани­фе­ста­ци­ја укљу­чу­ју­ћи и про­сла­ву Дана неза­ви­сно­сти Македоније.

Позив за Делчево

Позив за Делчево

Пре овог госто­ва­ња Милен­ко­вић се пред­ста­вио сво­јим поет­ским радом на углед­ној мани­фе­ста­ци­ји „Рајев­ском у част“ у дво­ри­шту Цркве Све­те Тро­ји­це у Гор­њем Адров­цу код Алек­син­ца, у субо­ту 25. авгу­ста 2012. годи­не. Мани­фе­ста­ци­ја је одр­жа­на по четвр­ти пут у орга­ни­за­ци­ји алек­си­нач­ког Књи­жев­ног клу­ба „Вели­мир Рајић“, а у част пуков­ни­ку Нико­ла­ју Нико­ла­је­ви­чу Рајев­ском, руском офи­ци­ру и срп­ском добро­вољ­цу, који је поги­нуо у бици за Гор­њи Адро­вац у Срп­ско-тур­ском рату 1876. године.

Пуков­ник Рајев­ски је послу­жио слав­ном руском писцу Лаву Тол­сто­ју као про­то­тип за глав­ног јуна­ка, гро­фа Врон­ског, у њего­вом делу „Ана Каре­њи­на“. Тол­сто­јев роман „Ана Каре­њи­на“ је при­ча о офи­ци­ру који, после несрећ­не љуба­ви одла­зи у Срби­ју, да потра­жи нови сми­сао живо­та. На кра­ју рома­на „Ана Каре­њи­на“, вели­ки писац је свог јуна­ка послао у Срп­ско-тур­ски рат, али се не гово­ри даље шта се с њим дого­ди­ло. (Извор: Википедија)

Владица Миленковић - Рајевском у част

Песма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа про­чи­та­на на мани­фе­ста­ци­ји „Рајев­ском у част“:

ОДБЕГЛА МИСАО

Одбе­гла мисао про­ду­жи даље,
кроз моју главу
прх­ну к’о птица,
не сти­гох да је ста­вим у уста,
побе­же брзо
к’о кукавица.

Одбе­гла мисао језди висином,
вију­ге моје
оби­ла­зи вешто,
а хте­дох да је изу­стим у ветар,
хте­дох да кажем
памет­но нешто.

Одбе­гла мисао стал­но се враћа
и само на трен
успем је стићи,
на врх јези­ка дође па оде,
не жели да се
уобличи.

Одбе­гла мисао одбе­гло бежи
одбе­глим бегом
с одбе­глим збегом,
одбе­гла бежа­њем у избеглиштво,
беже­ћи одбегло
у бег за бегом.