1. Интернационално вече хумора и сатире - Делчево 2012

Прво представљање „Афотеке“ одржано у Делчеву

На Првој интер­на­ци­о­нал­ној вече­ри хумо­ра и сати­ре у маке­дон­ском гра­ду Дел­че­ву, која је одр­жа­на у окви­ру про­сла­ве 100 годи­на од посто­ја­ња гра­да 7. сеп­тем­бра 2012. годи­не, пред­ста­вљен је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, прво изда­ње Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уз уче­шће веб сај­та „Лига духовитих“.

1. Интернационално вече хумора и сатире - Делчево 2012

Наступ Вла­ди­це Миленковића

У пред­ста­вља­њу Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ уче­ство­ва­ли су при­ре­ђи­ва­чи Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, Горан Радо­са­вље­вић, вла­сник и уред­ник веб сај­та „Лига духо­ви­тих“, и Мио­драг Сто­шић, док је од оста­лих ауто­ра засту­пље­них у алма­на­ху био при­су­тан Миле Гјор­гји­јо­ски, који је ујед­но био и дома­ћин ове вечери.

1. Интернационално вече хумора и сатире - Делчево 2012

Васил Толев­ски, Миле Гјор­гји­јо­ски и Мио­драг Сто­шић, у првом пла­ну Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ и Анто­ло­ги­ја бал­кан­ског афоризма

У окви­ру вече­ри је пред­ста­вље­на и „Анто­ло­ги­ја бал­кан­ског афо­ри­зма“ на маке­дон­ском јези­ку, у изда­њу „Макформ“-а из Ско­пља, а о којој је горо­вио при­ре­ђи­вач Васил Толев­ски.

1. Интернационално вече хумора и сатире - Делчево 2012

Милен­ко­вић, Толев­ски, Гјор­гји­јо­ски, Сто­шић, Крлев­ски, Фил­чев­ски и Радо­са­вље­вић пред публиком

Поред пред­ста­вља­ња ова два изда­ња, наве­де­ни ауто­ри су се пред­ста­ви­ли и поје­ди­нач­но укљу­чу­ју­ћи и још дво­ји­цу маке­дон­ских афо­ри­сти­ча­ра Ата­на­са Крлев­ског и Риста Фил­чев­ског.

Ина­че, ово је било прво зва­нич­но пред­ста­вља­ње Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ и овом при­ли­ком се Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ про­да­јом књи­га свог првог изда­ња укљу­чи­ла у хума­ни­тар­ну акци­ју општи­не Делчево.

Прво интер­на­ци­о­нал­но вече хумо­ра и сати­ре је про­пра­ти­ла локал­на теле­ви­зи­ја, а како је наја­вље­но у пла­ну је штам­па­ње збир­ке афо­ри­за­ма на маке­дон­ском јези­ку уче­сни­ка овог дешавања.

1. Интернационално вече хумора и сатире - Делчево 2012

Уру­чи­ва­ње покло­на КУА „Арти­ја“

Овом при­ли­ком је заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић уру­чио покло­не који су се састо­ја­ли од књи­га пара­ћин­ских писа­ца и, уз уче­шће Тури­стич­ке орга­ни­за­ци­је Пара­ћи­на, про­спе­ка­та који пре­зен­ту­ју тури­стич­ке потен­ци­ја­ле општи­не Параћин.