„Афотека 2“ представљена у Београду

Престоничко представљање „Афотеке 2“

У при­јат­ном амби­јен­ту мул­ти­ме­ди­јал­не сале Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ у Бео­гра­ду, у четвр­так 24. окто­бра 2013. годи­не, одр­жа­на је мул­ти­ме­ди­јал­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ са изло­жбом кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и живом афо­ри­сти­чар­ском реч­ју засту­пље­них аутора

„Афотека 2“ представљена у Београду

Про­мо­ци­ју је у име Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ отво­ри­ла Рад­ми­ла Сто­ја­но­вић, а затим су при­ре­ђи­ва­чи Мио­драг Сто­шић и Горан Радо­са­вље­вић и илу­стра­тор Сло­бо­дан Срдић крат­ко гово­ри­ли нешто више о Алма­на­ху и самом раду на њему. Вла­ди­ца Милен­ко­вић је поред свог крат­ког виђе­ња „Афо­те­ке 2“ про­чи­тао и извод из рецен­зи­је Гру­ја Лера, док је пре почет­ка чита­ња афо­ри­за­ма још један рецен­зент Срба Павло­вић, у Алма­на­ху пот­пи­сан као Коста Павло­вић, про­чи­тао сво­ју уво­ду реч књиге.

„Афотека 2“ представљена у Београду

По завр­шет­ку фор­мал­ног дела про­мо­ци­је, афо­ри­сти­ча­ри су по редо­сле­ду обја­вље­ним у књи­зи, од нај­ста­ри­јих ка нај­мла­ђим, редом изла­зи­ли пред публи­ку пока­зу­ју­ћи да нима­ло нису слу­чај­но поста­ли, а неки већ и били, део овог једин­стве­ног изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

„Афотека 2“ представљена у Београду

Миро­слав Сре­да­но­вић, Коста Павло­вић, Сло­бо­дан М. Сте­фа­но­вић, Мићо Лукић, Алек­сан­дар Кржа­вац, Пери­ца Јокић, Горан Радо­са­вље­вић, Деа­на Саи­ло­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић, Мио­драг Сто­шић и Јеле­на Вучи­нић су чита­њем сво­јих 15 обја­вље­них афо­ри­за­ма упот­пу­ни­ли „сли­ку“ Алма­на­ха за коју се у пра­вом сми­слу те речи побри­нуо Сло­бо­дан Срдић чије је осли­ка­ва­ње афо­ри­за­ма кари­ка­ту­ра­ма свих боја било изло­же­но на зидо­ви­ма ове мул­ти­ме­ди­јал­не сале дају­ћи јој и у овом слу­ча­ју пуно оправ­да­ње да се тако назива.

„Афотека 2“ представљена у Београду

Било је ту и ауто­ра који су по први пут обја­ви­ли сво­је афо­ри­зме у неком штам­па­ном изда­њу књи­ге, па су тако Деа­на Саи­ло­вић, Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић и Јеле­на Вучи­нић, како је при­ме­тио Срдић, упра­во биле нај­гла­сни­је и нај­е­не­грич­ни­је. Није их поко­ле­ба­ло ни то што су има­ле част да их поред при­сут­них зна­чај­них име­на засту­пље­них у Алма­на­ху из публи­ке слу­ша­ју и вете­ра­ни сати­ре ових про­сто­ра Саво Мар­ти­но­вић и Мили­во­је Јозић.

„Афотека 2“ представљена у Београду

А на самом кра­ју је уз музич­ку подло­гу фил­ма „Вал­тер бра­ни Сара­је­во“ откри­ве­но ко је Роберт Нима­ни, аутор крат­ких при­ча који се поја­вио на дру­штве­ној мре­жи Фејс­бук и гру­па­ма које оку­пља­ју сати­ри­ча­ре. Роберт Нима­ни је у ства­ри гла­вом и бра­дом Пери­ца Јокић који је под тим псе­у­до­ни­мом скре­нуо нескри­ве­ну пажњу, не само сати­ри­ча­ра, на свој рад који до сада није публиковао!

Након Дел­че­ва и Бео­гра­да на реду је Пара­ћин, род­ни град иде­је Алма­на­ха, у коме ће 4. новем­бра у Народ­ној библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ бити пред­ста­вљен Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра који­ма је Сло­бо­дан Срдић нацр­тао све оно што су афо­ри­сти­ча­ри има­ли да кажу.