Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Београд

АНТИСКАНДАЛ: У Београду „Вук Караџић“ представља „Афотеку 2“

Уста­но­ва кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ биће дома­ћин про­мо­ци­је Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у Бео­гра­ду, коју ће за вре­ме тра­ја­ња про­мо­ци­је пра­ти­ти изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа, у четвр­так, 24. окто­бра 2013. годи­не са почет­ком од 19 часова

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Београд

Како не јавља­ју меди­ји: Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, након пред­ста­вља­ња у Дел­че­ву у Маке­до­ни­ји, сво­јих „пет мину­та“ има­ће и у Бео­гра­ду у Уста­но­ви кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ као незва­нич­но издво­је­но оде­ље­ње Сај­ма књи­га који се у то вре­ме одр­жа­ва у глав­ном гра­ду Срби­је. Ако вас је Сајам бацио на тро­шак, „Афо­те­ка 2“ ће вас баци­ти у смех.

При­ре­ђи­ва­чи Алма­на­ха: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић, један од рецен­зе­на­та Коста Павло­вић (или­ти Срба Павло­вић) и илу­стра­тор Сло­бо­дан Срдић, уз „афо­те­ка­ре“ који су наја­ви­ли дола­зак: Миро­сла­ва Сре­да­но­ви­ћа, Мића Луки­ћа, Алек­сан­дра Кржав­ца, Пери­це Јоки­ћа, Деа­не Саи­ло­вић, Пави­це Јова­но­вић Вељо­вић и Јеле­не Вучи­нић, као и оних који нису наја­ви­ли, а оче­ку­је се да због бли­зи­не места деша­ва­ња буду на лицу места: Сло­бо­да­на М. Сте­фа­но­ви­ћа, Љубо­ми­ра О. Вујо­ви­ћа и Нико­ле Жив­ко­ви­ћа, пред­ста­ви­ће како зна­ју и уме­ју оно што се пред­ста­ви­ти може и веро­ват­но сме.

У име Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“, која се нала­зи у Буле­ва­ру кра­ља Алек­сан­дра 77а, свој удео у про­мо­ви­са­њу „Афо­те­ке 2“ има­ће Рад­ми­ла Сто­ја­но­вић, а пре­ци­зни­је место деша­ва­ња је мул­ти­ме­ди­јал­на сала.

Пово­дом овог дога­ђа­ја на интер­нет сај­ту ове уста­но­ве поста­вље­на је зани­мљи­ва наја­ва.

Меди­ји су на кра­ју без тек­ста закљу­чи­ли: Како је рани­је утвр­ђе­но, Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ је изда­ње Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.