Промоција „За сваки случај“ у Параћину

Промоција „За сваки случај“ у Параћину

Прва про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа биће одр­жа­на у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у петак 21. фебру­а­ра 2014. годи­не у 19 часова

Промоција „За сваки случај“ у Параћину

Поред ауто­ра Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа ово вече афо­ри­за­ма упот­пу­ни­ће гита­ром и гла­сом Ђор­ђе Коцић.

Про­грам ће води­ти Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ни­ца књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

„За сва­ки слу­чај“ је тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа и четвр­та књи­га у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, која је обја­вље­на као један од про­је­ка­та са кон­кур­са за про­јек­те у кул­ту­ри Општи­не Параћин.