Публика пред наступ Срђана Динчића и Неше Бриџиса

„Stand Up караван“ протутњао кроз Параћин

У петак, 14. фебру­а­ра 2014. годи­не кроз Пара­ћин је про­тут­њао „Stand Up кара­ван“, задр­жав­ши се око сат и по вре­ме­на у ско­ро до послед­њег места испу­ње­ном пара­ћин­ском Позоришту

Публика пред наступ Срђана Динчића и Неше Бриџиса

Публи­ка пред наступ Срђа­на Дин­чи­ћа и Неше Бриџиса

Stand up коми­ча­ри Срђан Дин­чић и Ненад Дани­ло­вић, позна­ти­ји као Неша Бри­џис, сво­јом духо­ви­то­шћу и дови­тљи­во­шћу насме­ја­ли су више од 300 Пара­ћи­на­ца и гости­ју из окол­них места и тиме оправ­да­ли ука­за­но им пове­ре­ње да ће доне­ти смех и у Пара­ћин. И то какав смех, често громогласан!

Неша Бриџис

Ненад Дани­ло­вић, или­ти Неша Бри­џис (Nesha Bridges)

Срђан Динчић

Срђан Дин­чић

Док су након оче­ки­ва­но доброг насту­па Срђа­на и Неше углав­ном мла­ди српљи­во чека­ли у реду да неком фото­гра­фи­јом ове­ко­ве­че ове тре­нут­ке са коми­ча­ри­ма, оста­ли су вид­но задо­вољ­ни и опи­је­ни сме­хом уме­сто вином оти­шли да иско­ри­сте још мало од дана у коме се сла­ви брач­на љубав и вер­ност или пока­зу­је заљу­бље­ност. А уз смех све то нека­ко дође лак­ше, па и овда­шње избор­не кампање.

Stand Up кара­ван“ орга­ни­зо­ван је у сарад­њи са Standup.rs – Цен­тром за развој новог позо­ри­шног изра­за и Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, као и уз медиј­ску подр­шку РТВ „Канал М“ из Пара­ћи­на, Пор­та­ла Помо­ра­вље (035info.rs) и Неза­ви­сног пор­та­ла општи­не Пара­ћин (opstinaparacin.info).

2 мишљења на “„Stand Up караван“ протутњао кроз Параћин

  1. КУА Артија Аутор чланка

   Хва­ла и Вама на медиј­ском простору.

   Вла­ди­ца Миленковић,
   заступ­ник КУА „Арти­ја“

Затворено за коментаре.