„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ је пред­ста­вљен у Маке­до­ни­ји у Дел­че­ву, у петак 20. сеп­тем­бра, на Фести­ва­лу афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре „Пија­нец 2013“ који је одр­жан у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Пија­неч­ки­те дено­ви на сли­ва­та 2013“

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ на Фести­ва­лу афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре у Делчеву

Дру­гу „Афо­те­ку“ је у цели­ни пред­ста­вио при­ре­ђи­вач, заступ­ник изда­ва­ча КУА „Арти­ја“ и гост фести­ва­ла из Срби­је – Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на, који је потом зајед­но са дома­ћи­ном фести­ва­ла и јед­ним од „афо­те­ка­ра“ Миле­том Гјор­гји­јо­ским про­чи­тао по један афо­ри­зам свих ауто­ра који су се нашли међу 38 афо­ри­сти­ча­ра Алманаха.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“)

Како је у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ било засту­пље­но 6 ауто­ра афо­ри­за­ма из Маке­до­ни­је, ово је била при­ли­ка да се пред­ста­ве дома­ћој публи­ци као део јед­не цели­не која је обу­хва­ти­ла про­стор бив­ше Југо­сла­ви­је, осим Сло­ве­ни­је, и део јед­не књи­жев­не обла­сти која сва­ка­ко не зна за гра­ни­це – сати­ре у коа­ли­ци­ји са хумо­ром. Тако су се од маке­дон­ских ауто­ра број­ној публи­ци у Дел­че­ву пред­ста­ви­ли поред Миле­та Гјор­гји­јо­ског и Васил Толев­ски из Ско­пља и Лен­че Сто­и­ме­но­ва из Кочана.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Миле Гјор­гји­јо­ски и Васил Толевски

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Лен­че Стоименова

Поред усме­ног пред­ста­вља­ња „Афо­те­ке 2“ публи­ка је могла на изло­жбе­ном паноу да види при­ка­зе 38 кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва који­ма је илу­стро­вао афо­ри­зме исто толи­ко ауто­ра, где је сва­ка кари­ка­ту­ра била пот­пи­са­на одре­ђе­ним афо­ри­змом. Убу­ду­ће ће све кари­ка­ту­ре, ово­га пута у коло­ру и на већем фор­ма­ту, бити изла­га­не уз сва­ку сле­де­ћу про­мо­ци­ју Алма­на­ха, где год то буде било могуће.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Кари­ка­ту­ре Сло­бо­да­на Срдића

Зајед­нич­но за прву и дру­гу „Афо­те­ку“, поред 16 истих ауто­ра, је то што је прва про­мо­ци­ја одр­жа­на упра­во у Деле­че­ву, у Дому кул­ту­ре АСНОМ.

Поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „Афо­те­ку 2“ су при­ре­ди­ли, као и прву: Горан Радо­са­вље­вић, вла­сник и уред­ник интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, који је ујед­но важи за суи­зда­ва­ча, и Мио­драг Сто­шић орга­ни­за­тор деша­ва­ња под нази­вом „Шири­мо оптимизам!“.

[box]

НАГРАДЕ СА КОНКУРСА НА ТЕМУ „ПАЗИ, ШЉИВА“

Изло­же­не кари­ка­ту­ре из Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ биле су само део изло­жбе отво­ре­не пово­дом кон­кур­са на тему „Пази, шљи­ва“, где је Гран при награ­ду добио Бла­же Доку­лев­ски (Маке­до­ни­ја), награ­ду „Злат­но буре“ Ива­и­ло Цвет­ков (Бугар­ска), награ­ду „Сре­бр­но буре“ Саша Дими­три­је­вић (Срби­ја) и награ­ду „Брон­за­но буре“ Јов­че Савов (Бугар­ска). Док су на исту тему за афо­ри­зме награ­де „Злат­но“, „Сре­бр­но“ и „Брон­за­но буре“ доби­ли Алек­сан­дар Чотрић (Срби­ја), Вељ­ко Рај­ко­вић (Црна Гора) и Миро­слав Сре­да­но­вић (Срби­ја), а дипло­ме Екрем Мацић (Босна и Хер­це­го­ви­на) и Ристо Фил­чев­ски (Маке­до­ни­ја). Исте вече­ри посеб­не награ­де за трај­ну вред­ност уру­че­не су Јор­дан Поп Или­е­ву за допри­нос на пољу кари­ка­ту­ре и Васи­лу Толев­ском за афо­ри­зам, обо­ји­ца из Македоније.

[/box]