Афотека 2

Афотека по други пут међу афористичарима

Како је и наја­вље­но, до кра­ја лета, 19. сеп­тем­бра 2013. годи­не из штам­пе је иза­шао Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“ са 570 афо­ри­за­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Афотека 2

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ при­ре­ди­ли су Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“), Горан Радо­са­вље­вић („Лига духо­ви­тих“) и Мио­драг Сто­шић („Шири­мо опти­ми­зам“). Рецен­зен­ти су Гру­јо Леро, про­фе­сор књи­жев­но­сти и сати­ри­чар из Бије­љи­не, и Коста Павло­вић, афо­ри­сти­чар из Бео­гра­да, позна­ти­ји као Срба Павло­вић. Ком­плет­ну књи­гу је илу­стро­вао Сло­бо­дан Срдић, кари­ка­ту­ри­ста из Сме­де­ре­ва, а у књи­зи се нала­зе кари­ка­ту­ре које су наста­ле на осно­ву 38 афо­ри­за­ма, од сва­ког афо­ри­сти­ча­ра по један.

Након поја­ве прве АФОТЕКЕ, дру­ги исто­и­ме­ни алма­нах у изда­њу КУА „Арти­ја“, није морао дуго да чека. Угле­дао је све­тло дана мно­го рани­је него што је оче­ки­ва­но… Оно што је карак­те­ри­стич­но за алма­на­хе, то је да се поја­вљу­ју, након што се у јед­ној обла­сти, или већ оно­ме што та врста часо­пи­са тре­ти­ра, дође до зна­чај­ни­јих про­ме­на. У овом слу­ча­ју, уну­тар гру­пе Лига духо­ви­тих и гру­пе Шири­мо опти­ми­зам, дошло је до нео­че­ки­ва­ног пора­ста бро­ја чла­но­ва. Самим тим пред при­ре­ђи­ва­чи­ма се нашао и зна­тан број вред­них афоризама…

Карак­те­ри­стич­но је још да и овај дру­ги број алма­на­ха, тако­ђе, наста­вља у истом мани­ру: хумо­ран, сати­ри­чан, интри­ган­тан, врцав. За разли­ку од број­них доса­да­шњих књи­га слич­не при­ро­де, не сво­ди се на три теме (вођа, рато­ви – про­те­сни митин­зи, поли­ци­ја). При­ре­ђи­ва­чи таквих књи­га “одра­ди­ли су сво­је”, афо­ри­зам осло­бо­ђен инвек­ти­ве, гру­би­јан­ства, наи­ве и при­ми­ти­ви­зма. Вра­ћа се ново-ста­ро вре­ме. Земља кора­ча убр­за­ним кора­ци­ма ка Евро­пи, а афо­ри­зам ка књи­жев­ном. У при­лог овој тврд­њи иде и “јади­ков­ка” сати­ри­ча­ра прет­ход­не гене­ра­ци­је, који жали што није ства­рао у овом времену. …

Коста Павло­вић

Алма­нах АФОТЕКА 2 заслу­жу­је сва­ку пажњу и помен. Из оби­ља срп­ске, црно­гор­ске, маке­дон­ске и хрват­ске афо­ри­сти­чар­ске про­дук­ци­је издво­је­но је чак 570 иза­бра­них афо­ри­за­ма. Ауто­ри су бира­ни по вре­мен­ском и ври­јед­но­сном кључу. …

При­ре­ђи­ва­чи су има­ли на уму чиње­ни­цу да су се у пери­о­ду од пет деце­ни­ја јави­ле и одре­ђе­не, ста­ре и нове, нега­тив­не дру­штве­не поја­ве – које су пре­суд­но ути­ца­ле на фор­ми­ра­ње афо­ри­сти­чар­ске сви­је­сти. То је доказ више да се „ћуд тумо­ра дру­штва“ не мије­ња. Мије­ња­ју се само изазивачи! …

Дру­га књи­га АФОТЕКЕ пра­ти ври­је­ме, као што га пра­те афо­ри­сти­ча­ри живом ријеч­ју и сна­жним мисли­ма о поја­ва­ма које ква­ре устрој­ство дру­штва, држа­ве, инсти­ту­ци­ја и нара­ви појединаца.

А сми­јех је нај­бо­љи лијек про­тив непод­но­шљи­ве дру­штве­не вру­ћи­не која је захва­ти­ла ове просторе.

Рецепт може про­пи­са­ти сва­ки од 38 љека­ра спе­ци­ја­ли­ста из овог алма­на­ха, који нам покла­ња­ју лепе­зу освје­жа­ва­ју­ћих афо­ри­за­ма да лак­ше под­не­се­мо гору­ће про­бле­ме, због којих се дано­ноћ­но знојимо.

Гру­јо Леро, проф.

„Афо­те­ка­ри“ су ово­га пута били: Миро­слав Сре­да­но­вић (1936), Живо­јин Ден­чић (1939), Коста Павло­вић (1942), Пеко Лали­чић (1944), Нико­ла ЧД Пешић (1948), Сло­бо­дан М. Сте­фа­но­вић (1948), Јован Кра­гу­је­вић (1950), Мићо Лукић (1952), Љубо­мир О. Вујо­вић (1952), Дими­тар И. Вила­зор­ски (1953), Душан Ђор­ђе­вић (1955), Васил Толев­ски (1956), Миле Гјор­гји­јо­ски (1957), Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил (1958), Лен­че Сто­и­ме­но­ва (1958), Алек­сан­дар Кржа­вац (1959), Момир Ста­ни­са­вље­вић (1959), Зоран Доде­ро­вић (1960), Алек­сан­дар Павић (1960), Жељ­ко Мар­ко­вић (1961), Љуби­сав Гру­јић (1962), Пери­ца Јокић (1962), Милан Бутрић Тан­кеш (1964), Горан Радо­са­вље­вић (1969), Дејан Ђор­ђе­вић (1970), Дин­ко Осман­че­вић (1971), Деа­на Саи­ло­вић (1971), Вла­ди­ца Милен­ко­вић (1973), Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја (1974), Бра­ти­слав Коста­ди­нов (1975), Дра­ган Миљ­ко­вић (1975), Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић (1978), Дра­жен Јер­го­вић (1980), Љуп­ка Цве­та­но­ва (1976), Мио­драг Сто­шић (1982), Јеле­на Вучи­нић (1982), Нико­ла Жив­ко­вић (1984) и Ната­ша Гјор­гји­јо­ска (1985).

Прва про­мо­ци­ја је зака­за­на већ за петак, 20. сеп­тем­бар 2013. годи­не, у Маке­до­ни­ји у Дел­че­ву на Првом међу­на­род­ном фести­ва­лу кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма „Пија­нец 2013“.

У пла­ну је да уз про­мо­ци­је које сле­де буде поста­вље­на и изло­жба свих кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа које се нала­зе у књи­зи, а које ће за ову при­ли­ку бити ура­ђе­не у колору.

Неке од зани­мљи­во­сти у вези Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ може­те про­чи­та­ти у вести Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у наја­ви.

КУА „Арти­ја“
Пара­ћин, 19.09.2013.