Сатирична позорница Жикишон 2012

О „Сатиричној позорници Жикишон 2012“ у штампи

Новин­ски чла­нак у гла­си­лу Општи­не Пара­ћин „Бил­тен“ (у бро­ју 171 од 25. окто­бра 2012. годи­не) о „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“ одр­жа­ној у субо­ту 13. окто­бра 2012. годи­не у Параћину…

Сатирична позорница Жикишон 2012